پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار

پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار

محورهاي كنفرانس:

- مديريت بحران

- مديريت استراتژيك

- مديريت صنعتي و مالي

- مديريت ريسك

- مديريت منابع انساني

-و...

نظرات