نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی

نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی

محورهاي همايش:

محورهاي قرآن و حديث
معناشناسي واژگاني

ابزارهاي ريشه شناسي، آواشناسي و تأثير آنها در فهم معاني واژگان
نقد و بررسي روش معجمي در فهم واژگان )كتب مفردات، كتب لغت، ...(
روش شناسي معاجم قرآني
روشهاي جستجوي معجمي واژگان قرآني
جايگاه و اصالت شعر جاهلي در فهم واژگان قرآن
معناشناسي تاريخي واژگان
واژه شناسي اصطالحات قرآن و حديث

جايگاه علوم در فهم واژگان
جايگاه و اصالت كتاب مقدس در فهم واژگان قرآن
تأثير پيش فرضهاي كالمي، تاريخي، .... در فهم واژگان قرآن و حديث
جايگاه علوم قرآن و علم قرائات در پيدايش علم اللغه
واژهپژوهي اسالمي و تحول زبان عربي
حجيت قول لغوي در بيان مفهوم واژه در حوزه تفسير و حديث
ارتباط حوزه واژه پژوهي با تفسير
زبانشناسي معاصر و واژه پژوهي قرآني

آسيب شناسي واژه پژوهي
بيان تاثير و تأثر كتب مفردات از يكديگر
معاجم قرآني و جريانهاي فكري تاريخي
آسيبهاي تاثير و تاثر كتب مفردات از يكديگر
نقد و بررسي روش معناشناسي واژگاني
نقد معاصر و واژهپژوهي قرآني
نقد و بررسي روايات صحابه و تابعان در بيان مفهوم واژگان قرآن
آسيب شناسي تفاسير در بيان مفاهيم واژگان قرآن
آسيب شناسي ترجمه ها در بيان مفاهيم واژگان قرآن
آسيب شناسي نقد معاصر در حوزههاي لغت شناسي قرآني
مستشرقان و رويكردهاي واژه پژوهي قرآني

بررسي تطبيقي واژه پژوهي بين شيعه و اهل سنت
مقايسه تطبيقي نظريات زبانشناسي و نقد معاصر با شيوههاي واژه پژوهي قديم و جديد
و ساير موضوعات مرتبط ...

محورهاي دانش فقه، اصول و حقوق اسلامي
تاثير واژه پژوهي در دانش فقه
پژوهش واژگان موثر در اجتهاد نوين
واژه پژوهي در آثار فقهاي معاصر
تاثير واژه پژوهي در فرايند استنباط احكام
تاثير واژه پژوهي در فهم فقيه از موضوعات فقهي
ميزان توجه فقهاء به واژهپژوهي در كتب فقه الحديث
واژه شناسي در حوزه مباحث فقه عبادي، فقه اقتصادي، فقه سياسي و فقه جزا و ... .
آسيب شناسي كاركرد واژه پژوهي در استنباط احكام
واژه شناسي و واژه پژوهي اصطالحات فقهي

تاريخچه و ديرينه شناسي واژهپژوهي
آثار فقهي برجسته در واژه پژوهي

واژه پژوهي در دانش اصول فقه
واژه پژوهي حوزه مباحث الفاظ

قول لغوي در اثبات معناي حقيقي و مجازي
واژه پژوهي حوزه يقين
مفهوم حجيت يقين
واژهپژوهي حوزه ظنون و امارات
حجيت قول لغوي در بين قدما و متاخران
مباني حجيت قول لغوي
حكم ظن ناشي از قول لغوي
كاركرد قول لغوي در تعيين موارد استعمال الفاظ
بررسي تعارض عرف با قول لغوي
واژه پژوهي در حوزه شك
كاركرد واژهپژوهي در اصول عمليه
واژه پژوهي در اصطالحات اصول فقه
واژه پژوهي در حقوق اسلامي
پژوهش در واژگان مورد اختلاف در قانون مجازات اسلامي
پژوهش در واژگان مورد اختلاف در قانون مدني
پژوهش در واژگان كليدي قوانين موضوعه
و ساير موضوعات مرتبط ...

محورهاي فلسفه و كلام اسلامي
واژههاي پر بسامد در فلسفه اسالمي و پيشينه آنها در ادبيات عرب
واژه شناسي هاي فيلسوفان مسلمان )نظير فارابي، ابن سينا، مالصدرا و...(
نظر ابن سينا در مورد تطور داللي الفاط از عربي به معناي اصطالحي فيلسوفان
ريشههاي يوناني مصطلحات فيلسوفان اسالمي
نقش فيلسوفان نخستين اسلامي )كندي، فارابي و...( در معادل سازي واژگان فلسفي
فارسينويسي فيلسوفان مسلمان و فارسي سازي واژگان مصطلح فلسفي
ترادف و تباين واژههاي معادل يوناني با عربي
مقايسه تطبيقي واژههايي نظير ملكه، قوه، وجود، ماهيت و... در زبان عربي و التين قرون
وسطايي
جايگاه فهم عامه )common sense( در فلسفه تحليلي و فلسفه اسالمي
مقايسه واژههايي نظير جوهر، عرض، ماده، صورت، علتت و .... در بتين متكلمتان و فيلستوفان و عرفتاي
مسلمان
واژه پژوهي هرمنوتيكي
تفاوت كاربردهاي كالمي و قرآني و روايي از برخي الفاظ و اصطالحات
اشتراك و افتراق واژگان كالمي نحلههاي متكلمان در برداشت آنان از آموزههاي دين
تاثير واژه شناسي و زبانشناسي بر مباحث هستي شناختي در فلسفه، كالم و عرفان اسالمي
و ساير موضوعات مرتبط ...

نظرات