نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت

نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت

محورهاي همايش:

محورهاي تخصصي همايش:
علوم سياسي و روابط بين‌الملل
حقوق
 فلسفه و فلسفه علم
روانشناسي و تعليم و تربيت اسلامي
جامعه‌شناسي، مردم شناسي و ارتباطات
 علوم مديريتي
علوم اقتصادي
هنر، معماري و شهرسازي
 زبان‌شناسي و ادبيات

محورهاي عمومي همايش:

 تبيين وضعيت و آسيب شناسي علوم انساني در جهان اسلام و ايران
 نقش هر يك از نهادهاي دولتي و غيردولتي در بومي سازي رشته هاي علوم انساني
اسلام و مباني نظري و فرانظري رشته هاي علوم انساني
آسيب شناسي نظام آموزش و پرورش و كيفيت رشته هاي علوم انساني در دانشگاه هاي جهان اسلام و ايران

محورهاي اختصاصي

علوم سياسي و روابط بين‌الملل
1.      تأثير تفكيك قوا بر عملكرد ج. ا. ايران؛ نقاط قوت و ضعف
2.       نسبت رأي نخبگان و ولي‌فقيه در اداره جامعه
3.      ظرفيت‌هاي جامعه مدني در ج.ا.ا؛ نقاط قوت و ضعف
4.      عملكرد ج.ا. ايران در مديريت جنبش‌هاي اسلامي منطقه
5.      ايران و بيداري اسلامي
6.      عملكرد احزاب در ج.ا.ا
7.      تبيين مذاكرات هسته‌اي ج.ا.ا با قدرت‌هاي بزرگ
8.      تأثير توافق هسته‌اي بر روابط ايران با قدرت‌هاي بزرگ (مطالعه موردي)
9.      عملكرد ج.ا.ا در عبور از فتنه‌ها (تحليل نظري و مطالعه موردي)
10.  نقش روان‌شناسي سياسي بر سياست‌گذاري
11.  الگوي رفتار سياسي مردم ايران (مطالعه موردي انتخابات،...)
12.  تحولات فقه سياسي پس از انقلاب اسلامي

حقوق

1.      نقاط قوت و ضعف قانون مجازات اسلامي مصوبه 1392
2.      تحليل آيين دادرسي كيفري جديد
3.      مباني حقوقي حمايت از جنبش‌هاي اسلامي و مستضعفين عالم
4.      تحليل حقوقي تحريم كشتيراني و مقابله با آن
5.      تحليل عدالت قضائي در ايران و كشورهاي اسلامي (مطالعه موردي يا مقايسه‌اي)
6.      تحليل عملكرد وزارت دادگستري و قوه قضا در تجربه ج.ا. ايران
7.      تحليل بازدارندگي در قوانين كيفري ايران
8.      تحليل نمايندگي، سرپرستي، وكالت و ولايت در حقوق خصوصي و عمومي اسلامي
9.      بررسي فقهي- حقوقي تغيير جنسيت در قوانين كشورهاي اسلامي
10.  حقوق زنان و حقوق كودكان در قوانين كشورهاي اسلامي

فلسفه و فلسفه علم

1.      تأثير آيات و روايات در فلسفه اسلامي (مطالعه موردي: ملاصدرا، ابن‌سينا، سهروردي، ...)
2.      سازگاري اسلام و مدرنيته
3.      فلسفه و تبيين امور اخروي و غيرمادي
4.      زمان در فلسفه اسلامي و غير اسلامي
5.      نسبت فلسفه اسلامي و كلام
6.      كلام و علوم انساني
7.      مباني غيرمعرفتي معرفت و علم
8.      سعادت در فلسفه مدرن و پست‌مدرن
9.      نقد مباني و ايده آل‌هاي مدرنيته
10.  تحليل تجربه‌هاي كشورهاي اسلامي در علوم انساني اسلامي

 روانشناسي

1.      اصول و روش‌هاي تربيت اجتماعي در اسلام، غرب و شرق
2.      نقش پرسش و پاسخ در تربيت كودك
3.      تحليل خشونت و شادي در تجربه جامعه ايراني پس از انقلاب
4.      نقاط قوت و ضعف روانشناسي در دروني شدن مكارم اخلاقي
5.      نقش تعليم و تربيت در فلسفه براي كودكان
6.      تأثير سرمايه‌داري و صنعتي شدن بر تعليم و تربيت
7.      شبكه‌هاي اجتماعي و روانشناسي
8.      تأثيرات محروميت‌هاي اجتماعي بر روان افراد (مطالعه نظري و موردي)

 علوم مديريتي

1.      پارادايم شناسي مديريت اسلامي (مباني هستي شناختي، معرفت‌شناختي، روش‌شناختي و انسان‌شناختي)
2.      فقه، مديريت و سازمان (مطالعه سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي)
3.      مطالعات اخلاقي در حوزه سازمان و مديريت و كسب‌وكار
4.      سياست‌گذاري عمومي و مديريت دولتي از نگاه اسلام
5.      مسائل مديريت مالي و راه‌حل‌هاي اسلامي آن
6.      حوزه‌هاي نوين اسلامي براي علوم مديريتي
7.      سازمان بورس: مطالعات تجربي مديريت اسلامي
8.      بانكداري اسلامي: مطالعات تجربي معاملات اسلامي
9.      بيمه: مطالعات تجربي ضمان اسلامي

 علوم اقتصادي

1.      پارادايم شناسي اقتصاد اسلامي (مباني هستي شناختي، معرفت‌شناختي، روش‌شناختي و انسان‌شناختي)
2.      نظام بانكي و مؤسسات مالي اسلامي (مطالعه موردي كشورهاي اسلامي)
3.      بايسته‌هاي پول در انديشه اسلامي
4.      عبور از بحران‌هاي مالي (مطالعه نظري و تجربه عملي ج.ا. ايران)
5.      اقتصاد، صنعت، علم
6.      تحليل اقتصاد كارآفريني در ج.ا. ايران
7.      تأثير سرمايه‌گذاري خارجي بر اقتصاد مقاومتي
8.      راهكارهاي عملي عبور از اقتصاد رانتي به اقتصاد مقاومتي
9.      نسبت اقتصاد مقاومتي و جهاني‌شدن اقتصاد
10.  آيا علم اقتصاد ذاتاً بحراني است؟ تحليل بحران‌هاي بزرگ مالي دنيا
11.  تحليل ارزش پول ملي در بحران‌هاي سكه و ارز در ايران
12.  عملكرد بانك‌ها در تحقق بانك اسلامي (مطالعه تجربي)

هنر

1.      پارادايم شناسي هنر اسلامي (مباني هستي شناختي، معرفت‌شناختي، روش‌شناختي و انسان‌شناختي)
2.      تحليل مفاهيم هنر اسلامي از منظر انديشمندان مسلمان (آويني، مددپور، علامه جعفري، شريعتي، ...)
3.      تحليل آيات و روايات در معماري اسلامي
4.      تحليل آيات و روايات در شهرسازي اسلامي
5.      شهر مدرن، شهر اسلامي
6.      تطبيق شهرهاي ايراني با فضاي شهري اسلامي
7.      تحليل فضاي عمومي روستاهاي كشورهاي اسلامي
8.      نسبت خانه‌هاي روستايي ايران با معماري اسلامي و بومي
9.      بازتاب اسلام در هنر، معماري و شهرسازي در ادوار تاريخي مختلف ايران و كشورهاي اسلامي
10.  طلوع و افول هنر، معماري و شهرسازي در كارنامه ج.ا.ايران


محورهاي مديريت 
1- كيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني
مديريت كيفيت فراگير (مفاهيم و ابزارها)، تعالي سازماني، سيستم هاي كيفيت، بهره‌وري ، مديريت عملكرد، روش‌هاي حل مساله، شش سيگما
2- رهبري و رفتار سازماني
رهبري تغيير و تحول، رهبري اخلاقي، ابعاد رفتاري رهبري شركت‌هاي بزرگ و هولدينگ‌ها، رهبري سازماني در شرايط بحراني، توانمندي‌هاي هيجاني رهبران، اثربخشي كار تيمي، فرهنگ سازماني اثربخش، عوامل سازماني موثر بر نوآوري، موانع سازماني موثر بر عدم رشد سازمان‌ها، فرهنگ سازماني، ارتباطات سازماني، مديريت تعارض، مديريت استرس، كار تيمي، مذاكره
3- توليد، فرآيند و عمليات
مديريت توليد و عمليات، مديريت زنجيره تأمين، پژوهش عملياتي، مديريت پروژه، مديريت فرآيندها و معماري سازماني، مديريت لجستيك، چابكي در سازمان
4-مديريت راهبردي
   برنامه ريزي راهبردي، مديريت راهبردي ، تحليل رقابتي ادغام وخريد، پيمان هاي راهبردي ، شيوه مديريت شركتهاي هولدينگ، استراتژي در سطح شركت ها ، پياده سازي استراتژي و موانع موفقيت آن
5- مديريت سيستم‌ها و فناوري اطلاعات
مديريت دانش و اطلاعات، روش‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعاتي و معماري فناوري اطلاعات، تجارت الكترونيكي و اقتصاد ديجيتالي، دولت و خدمات الكترونيكي، استراتژي الكترونيكي، مدل‌هاي كسب و كار الكترونيكي، ارزيابي آمادگي الكترونيكي و شكاف ديجيتالي، تجارت از طريق تلفن همراه، سلامت و بهداشت الكترونيك، مديريت تغيير و مهندسي فرآيندها، هوشمندي كسب و كار، بانكداري الكترونيك، راه حل‌هاي الكترونيكي سازماني (سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع، مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك، مديريت زنجيره تأمين الكترونيك، تداركات الكترونيك، و ...)، نوآوري و انتشار فناوري اطلاعات، همكاري و اتحادهاي الكترونيك
6- مديريت استراتژيك و رقابت
برنامه‌ريزي استراتژيك، مديريت استراتژيك، تحليل رقابتي ادغام و خريد، پيمان‌هاي استراتژيك، شيوه مديريت شركت‌هاي هولدينگ، استراتژي در سطح corporation، پياده‌سازي استراتژي و موانع موفقيت آن، سازگاري مولفه هاي مختلف استراتژي با ساختار، طراحي ساختار سازماني، پياده‌سازي ساختار سازماني
7- مديريت منابع انساني
توسعه منابع انساني، آموزش، جانشين پروري، سيستم‌هاي جبران خدمات، سيستم ارزشيابي مشاغل، سيستم‌هاي مديريت عملكرد كاركنان، ايمني و بهداشت، روابط كار، انتخاب و جامعه‌پذيري، مديريت استراتژيك منابع انساني، منابع انساني الكترونيك، مديريت منابع انساني در شركت‌هاي هولدينگ، مديريت كاركنان دانشور، برنامه‌هاي نگهداشت دانشوران، نقش استراتژيك مديران منابع انساني، طراحي سيستم‌هاي حقوق و دستمزد در شرايط سخت اقتصادي، حسابرسي و مميزي HRM، مربي گري
8- مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه
استراتژي تكنولوژي، مديريت نوآوري، مديريت تحقيق و توسعه، سياست‌گذاري تكنولوژي، انتقال تكنولوژي
9- مديريت بازار
استراتژي بازار، تحقيقات بازار، بازاريابي بين‌المللي،  بازاريابي خدمات، مديريت ارتباط با مشتريان، تبليغات، قيمت‌گذاري، كانال­هاي بازاريابي، مديريت برند
10- اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت
شناسايي مسايل اخلاقي در سازمان‌ها، ريشه‌هاي بروز مسايل اخلاقي، پيامدهاي مشكلات اخلاقي در سازمان‌ها، روش‌هاي غني‌سازي فرهنگ سازماني از منظر اخلاق سازماني، اخلاق حرفه‌اي، مديريت پيش‌گيرانه مسايل اخلاقي، تدوين و ترويج كدهاي اخلاقي، مهارت‌هاي حل مسايل اخلاقي، مباني فلسفي سازمان و نظريه هاي سازماني، مباني فلسفي نظريه هاي مديريت، نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي
11- حاكميت سازماني و مسووليت اجتماعي
نقش هاي هيئت مديره، نظام پاسخگويي، نظام حاكميت در سازمانها و شركت‌هاي هولدينگ، فرآيندهاي هيئت مديره، روابط بين شركت مادر و شركت‌هاي اقماري، اثربخشي هيئت مديره، تأثير عملكرد سازمان‌ها بر مسايل اجتماعي و زيست‌محيطي، نقش‌هاي اجتماعي سازمان‌ها، استمرار و رشد پايدار نظام هاي مديريتي
12- كارآفريني 
كارآفريني فردي، كارآفريني سازماني، كارآفريني اجتماعي، كسب و كار جديد، كارآفريني فناورانه، و كارآفريني، هدايت و رهبري در كارآفريني، راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان ها، موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني، چالش هاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين


مديريت 
- مديريت عمومي 
- مديريت بازرگاني 
- مديريت صنعتي 
- مديريت كيفيت ، بهره وري و تعالي سازماني 
- خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني 
- مديريت توليد ، فرآيند و عمليات 
- توسعه اقتصادي، توليد و مديريت مالي 
- مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات ، نوين 
- مديريت استراتژيك 
- مديريت منابع انساني و رفتارسازماني 
- مديريت تكنولوژي ، تحقيق و توسعه 
- توسعه بازار 
- مديريت آينده پژوهي 
- مديريت پروژه 
- مديريت مالي 
- سرمايه گذاري 
- رفتار سازماني 
- علوم رفتاري در مديريت 
- حسابداري مديريت و كاهش قيمت بهاي تمام‌شده 
- شناسايي، ارزش‏گذاري، سنجش و حسابداري سرمايه فكري 
- بازار سرمايه، شفافيت و حسابداري 
- حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري


علوم انساني 
- روانشناسي باليني 
- روانشناسي عمومي 
- روانشناسي اجتماعي 
- علوم اجتماعي 
- علوم تربيتي 
- علوم سياسي 
- حسابداري 
- مباحث نوين در حسابداري 
- حسابداري و فناوري اطلاعات 
- اقتصاد 
- اقتصاد خرد 
- اقتصاد كلان 
- اقتصاد سنجي 
- رشد اقتصادي 
- نظام هاي اقتصادي 
- اقتصاد توسعه 
- اقتصاد كشاورزي 
- برنامه ريزي اقتصادي 
- اقتصاد شهري 
- اقتصاد انرژي 
- حقوق بين الملل 
- آموزش زبان 
- زبان انگليسي

 چالشهاي نظام متمركز و نيمه متمركز در ايران
- نظارت دولت بر موسسه هاي انتفاعي و غير دولتي
- كاركرد موسسه هاي عمومي و موانع توسعه و چالشها
- تطبيق موسسه هاي عمومي كشور با يكي از كشورهاي اروپايي
- شوراهاي محلي و جايگاه آن در توسعه مدني
- بررسي تطبيقي نظارت بر شوراهاي محلي
- ابهامات قانوني در نظارت و عملكرد نهادهاي غيرمتمركز
- نظام متمركز و. نيمه متمركز كشور در 1404
 حقوق و توسعه اقتصادي و كسب و كار
- نقش و كاركرد حقوق خصوصي در كشور (قوتها و ضعف ها)
- توسعه حقوق تجارت و توسعه كسب و كار(چالشها و تنگناها)
- حقوق مالكيت فكري و توسعه اقتصادي
- راهكارها و چالشهاي حقوق جزا و جرم شناسي در توسعه كسب و كار در كشور
- دولت الكترونيك و حقوق تجارت الكترونيك
- تجارت الكترونيك و مديريت حقوق مالكيت فكري
- حقوق و توسعه صنعت املاك و مستغلات در كشور (تنگناها و فرصتها)
- توسعه اقتصادي و حقوق فناوريهاي زيستي (چالشها و راهكارها)
- حقوق تجارت و نظام نوين مالياتي در كشور
- حقوق تجارت و توسعه صنعت بانكداري و بيمه
- نقش حقوق مالي و اقتصادي در توسعه سياسي
- حقوق خانواده و توسعه كارآفريني در اقتصاد
- نقش دفاتر اسناد رسمي در توسعه كسب و كار در كشور
- حقوق و توسعه اقتصادي كشور در 1404

حقوق و توسعه فرهنگي و سياسي در كشور
- نقش حقوق بشر در توسعه فرهنگي ، سياسي و ااقتصادي كشور
- حقوق بشر در ايران (تنگناها و فرصتها)
- حقوق خانواده و توسعه فرهنگي در ايران(چالشها و راهكارها)
- حقوق خانواده و توسعه سياسي و اقتصادي(نقش ها و كاركردها)
- نقش حقوق بين الملل در توسعه فرهنگي كشور(تنگناها و قوتها)
- حقوق بين الملل و توسعه سياسي و اقتصادي (چالشها و راهكارها)
- حقوق و توسعه فرهنگي و سياسي كشور در 1404

 

علوم انساني اسلامي:
- فلسفه اسلامي
- حقوق اسلامي
- ارتباطات اسلامي
- جامعه شناسي اسلامي
- روانشناسي اسلامي
- سياست اسلامي
- حكومت اسلامي
- معارف ديني و الهيات
- علوم اجتماعي اسلامي
- علوم تربيتي اسلامي
- تاريخ 
- جغرافيا
- حسابداري
- هنر و ادبيات اسلامي
- اقتصاد اسلامي
- اقتصاد مقاومتي
- مديريت اسلامي
- فرهنگ اسلامي
- علوم قرآن و حديث
- اخلاق اسلامي
- روابط بين الملل
- بازخواني نظرات علما، روشنفكران و دانشمندان سياسي، دانشگاهي و حوزوي ايران در شكل گيري علوم انساني
- نقش و جايگاه سينما و تلوزيون در تحول و شكل گيري علوم انساني اسلامي
- تفاوت جايگاه زنان در ديدگاه علوم انساني اسلامي و علوم انساني غربي
- آسيب ها، مشكلات و مزيت هاي حركت به سمت علوم انساني اسلامي
- نقش زبان و ادبيات فارسي در شكل گيري و پيشرفت علوم انساني اسلامي
- نقش تكنولوژي در به روز شدن علوم انساني اسلامي 
- نقش علما و دانشمندان ايراني و غير ايراني در شكل گيري و تحول علوم انساني اسلامي
- نقش انقلاب اسلامي در تحول علوم انساني اسلامي
- ديدگاه هاي امام خميني(ره) در رابطه با علوم انساني اسلامي
- ديدگاه هاي حضرت آيه الله خامنه اي (حفظه الله) در رابطه با علوم انساني اسلامي
- ديدگاه هاي اساتيد حوزه و دانشگاه در رابطه با علوم انساني اسلامي
- راهكارهاي تعامل علوم انساني اسلامي و علوم انساني غربي
- تفاوت ها و شباهت هاي علوم انساني اسلامي و علوم انساني غربي
- روش هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در علوم انساني اسلامي
- ازدواج و تشكيل خانواده در ديدگاه علوم انساني اسلام و علوم انساني غرب
- راهكارهاي تعريف و تثبيت جايگاه علوم انساني اسلامي در عصر حاضر
- نقش علوم انساني اسلامي در پيشرفت تمدن ايراني-اسلامي
- بازخواني نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمريكا
- مطالعه نقش اقتصاد مقاومتي در تثبيت ساختار جامعه اسلامي
- بازخواني دلايل وقوع بهار عربي در كشورهاي خاورميانه با رويكرد جامعه شناختي و علوم انساني
- مطالعه دلايل وقوع، پيروزي، انحراف و يا شكست انقلاب مردم در كشورهاي اسلامي و خاورميانه
- ساير موضوعات تخصصي مرتبط با علوم انساني

نظرات