دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری

دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری

محورهاي كنگره:

شهرسازي و توسعه پايدار

فرهنگ شهر نشيني
شهروند و حقوق شهروندي
ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
تعامل در فضاي شهري
روانشناسي محيطي
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
شهر و حقوق شهروندي
مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
برنامه ريزي كالبدي شهري
مديريت شهري
برنامه هاي توسعه شهري
مديريت پروژه هاي شهري
مديريت بحران
برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
مشاركت در امور شهري
شهرسازي نوين و توسعه پايدار
سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
ناپايداري شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
الگوهاي معماري وشهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
المان هاي شهري و محورهاي مرتبط
برنامه ريزي منطقه اي و شهري
طراحي شهري ،نماهاي شهري وامنيت رواني
مشاركت در امور شهري
ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري
بافت هاي تاريخي
بهسازي آثار تاريخي
علوم جغرافيايي و مديريت شهري
نوسازي شهري
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي درشهرسازي
بازسازي بافت تاريخي
برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
ارزيابي تاثير اجراي پروژه هاي شهري
بهسازي و نوسازي شهري
نماهاي شهري
تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري
كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
مديريت استراتژيك
روش ها، فنون و متودولوژي
سيستم هاي اطلاعات مديريت پروژه
سازماندهي پروژه
ابزارهاي مديريت
مديريت و برنامه ريزي پايدار
بررسي مقررات ملي ساختمان بر اساس الگوهاي اسلامي
الگوهاي مديريت اسلامي پايدار
اصول و مقررات پيمان
مهندسي ارزش
نظارت و ارتقاي كيفيت
مديريت كاربري و احياي بافت‌هاي تاريخي
مديريت شهر الكترونيك


اقليم  و توسعه شهري

تغيير اقليم و جنـبه هـاي اجتماعـي – اقـتـصـادي
 تغيير اقليم و پـيــامـدهـاي آن بـر مـنـابـع آب
تغييراقليم و اثـــرات زيــســـت بــومـي آن
تغيير اقليم و پيامدهاي آن بر بهداشت و سلامت
 تغيير اقليم و جنبه هاي قانوني ، حقوقي و فراملي
 تغيير اقليم و سياست هاي كاهش انتشار
  هواشناسي دريا
 زمين شناسي دريا
 زيست فناوري دريا  
محيط زيست دريا و سواحل  حقوق ،مديريت و اقتصاد دريا  هيدروگرافي  
مديريت و مهندسي سواحل  صنعت نفت و گاز فلات قاره  ژئوپليتيك خليج فارس  
نمك زدايي و استحصال آب دريا
 انرژي هاي تجديد پذير دريايي
  تغييرات تراز آب دريا و درياچه ها
 منابع آب ساحلي و بستر دريا  

عمران، معماري و توسعه شهري

 مهندسي عمران و بحران آب و انرژي  
مصالح و فن آوري هاي نوين در معماري
  معماري و هويت شهري  معماري پايدار  
معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
  انرژي هاي نو در معماري  سبك شناسي معماري  
مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصر
  روش ها و فناوري هاي نو در در معماري  
  تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
 معماري و محيط زيست  زيبايي شناسي در معماري
معماري پايدار و ساختمانهاي هوشمند 
 

 منابع طبيعي، علوم محيط زيست و توسعه شهري

ارزيابي اثرات محيط زيستي
ارزيابي اثرات سلامت
بهداشت محيط و بهداشت مواد غذايي
پايش هاي محيط زيستي
آلودگي هاي محيط زيستي
آلودگي هوا
آلودگي خاك
آلودگي آب
فاضلاب
مديريت يكپارچه پسماند
زمين پزشكي
ايپدميولوژي محيطي
رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازي
بيمارستان‌ها و آمادگي بيمارستاني
شريان‌هاي حياتي آب، فاضلاب و برق
ايمني پالايشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنايع پتروشيمي
تأمين مسكن و بازسازي مناطق آسيب ديده وآلوده
اطفاء حريق، آواربرداري و مديريت مواد شيميايي خطرناك
جامعه‌شناسي و روانشناسي بلايا
مديريت پسماند هاي عادي، شهري، روستايي و نخاله هاي ساختماني
مديريت پسماند هاي عفوني و پزشكي
مديريت پسماند هاي نفت، گاز و پتروشيمي
مديريت پسماند هاي صنعتي، معدني و خودرو
بازيابي انرژي از پسماند
حمل و نقل در محيط زيست
برنامه ريزي در محيط زيست
تجارت آلاينده هاي محيط زيستي
پسماند كشاورزي
پسماند الكترونيك
مصالح ساختماني سبز
تصفيه شيرابه
طراحي محل دفن بهداشتي
اقتصاد محيط زيستي
كاربرد فناوري نانو در بهداشت محيط ومحيط زيست
HSE در شريان هاي حياتي و مديريت شهري
 

فناوري هاي نوين، سنجش از دور و توسعه شهري

نقشه برداري الگوهاي مسكوني براي پايش شهرسازي
سنجش از دور و GIS براي مديريت هاي اورژانسي اطلاعات هندسي براي هشدار در بحران هاي طبيعي
انفورماتيك، ژئواينفورماتيك و سنجش از دور
استخراج عوارض و بازيابي اطلاعات از تصاوير ماهواره اي اپتيكي و راداري تحليل تصاوير چندزماني
كاربرد تكنيك هاي سنجش از دور در علوم زمين
تحليل تصاوير هوايي و ماهواره اي براي تهيه داده مكاني
بروزرساني و بهبود پايگاه داده هاي مكاني با استفاده از GIS
تهيه سريع نقشه براي كاربردهاي محيطي و مديريت بحران كاربرد هاي GIS و سنجش از دور
مدل سازي داده، بصري سازي و augmented reality
GIS ديناميك، پردازش هندسي، طراحي هندسي 
برداشت ليزري براي نقشه برداري 3 بعدي و تهيه نقشه
تحليل تصاوير فراطيفي سيستم SAR با توان تفكيك بالا
پايش تغيير شكل بر اساس داده SAR  كاليبراسيون و تلفيق سيستم و سنجنده سنجنده ها و روش هاي تهيه DEM
نقشه برداري كاربردي و كارتوگرافي
سيستم هاي اطلاعات مكاني
سنجش از دور و فتوگرامتري


مديريت ريسك و بحران در توسعه شهري

مخاطرات طبيعي و راه كارهاي كاهش خطرپذيري DRR
تعريف رويكرد يا الگوي رسانه در قبال موضوع كاهش خطرپذيري Media Focus
ارتقاء تاب آوري ملي به موازات ارتقاء جايگاه حكومت هاي محلي و تاب آورسازي شهرها MCR
آسيب پذيري و خسارات اقتصادي ناشي از يك مخاطره طبيعي، برنامه ريزي بازتواني
برنامه ريزي، آمادگي و راه كارهاي عملي براي تداوم كسب وكار BCM
مديريت بحران و پدافند

جغرافياي سياسي و امنيت در توسعه شهري

جغرافياي سياسي و شهر
جغرافياي سياسي و حكمروايي شهري
جغرافياي سياسي فضاي شهري
جغرافياي سياسي و شهرداريها و شوراهاي شهر
جغرافياي سياسي و مديريت شهري
مديريت بحران هاي شهري
كانون هاي تاثيرگذار در امنيت شهر
شهرهاي ساحلي و امنيت
شهرهاي مرزي و امنيت
جنگ هاي شهري و دفاع عامل
بحران هاي زيست محيطي(آلودگي هاي هوا و...) و امنيت شهري
توسعه پايدار شهري، عدالت و برنامه‌ريزي فضايي
نابرابريهاي اجتماعي و عدالت فضايي در شهر
جغرافياي جنسيت و عدالت شهري
عدالت فضايي و خدمات عمومي در شهر
عدالت فضايي، كشمكش ها و جنبش هاي شهري
جغرافياي سياسي شهر الكترونيك
امنيت شهري و فناوريهاي نوين
شهر مجازي و چالش هاي سياسي مديريت شهري
جايگاه جهانشهرها در مناسبات ژئوپليتيكي
جهاني شدن و سياه چاله هاي شهري
رقابت بر سر جايگاه جهان شهري
جهاني شدن و كلانشهرهاي جهاني
حاكميت محلي، روابط بين المللي و ديپلماسي شهري
وزن شهرها در نظام قدرت در مقياس محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي(جهاني)
شهر و سياست هاي بين الملل
فرايند هاي اقتصاديسياسي و رشد فيزيكي شهرها
اقتصاد سياسي شهر و آسيب هاي اجتماعي 


ژئومورفولوژي و توسعه شهري

ژئومورفولوژي و مديريت نواحي ساحلي
پالئو ژئومورفولوژي
ژئومورفولوژي و مخاطرات محيطي
ژئومورفولوژي نواحي كارستي
فرسايش آبي و بادي و مدل هاي مرتبط
نقش ژئومورفولوژي در مطالعات نواحي شهري
ژئومورفولوژي جرياني
جايگاه ژئومورفولوژي در صنعت توريسم
ژئومورفولوژي نواحي خشك و بياباني
مدلسازي در ژئومورفولوژي
كاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژي
مطالعات نو زمين ساخت با استفده از شواهد ژئومورفولوژي
شواهد محيط هاي مورفوكليماتيك ومورفوديناميك در مناطق كوهستاني و دشت
كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي
ژئومورفولوژي مناطق بياباني
كاربرد ژئومورفولوژي در مطالعات اكولوژيكي
كاربرد ژئومورفولوژي و فرسايش آبي و بادي

هنر و توسعه شهري

پژوهش در هنر
هنرهاي تجسمي
هنرهاي نمايشي
فلسفه هنر
هنرايراني
هنر اسلامي
هنرهاي سنتي
هنرهاي موسيقي
هنر و جهان معاصر
جامعه شناسي هنري
آموزش و آداب تعليم و تربيت در هنر اسلامي
فناوري در هنر معاصر
مباني هنر و شهر
زيباشناسي نظري و فلسفي هنر
هنر و تبليغ-معرفي آثار هنري
تجلي سبك زندگي اسلامي ايراني در هنر و معماري اسلامي
موزه داري
مرمت اشيا و آثار
گرافيك(معماري، شهري، بصري) و...
نقاشي
تحول نقوش در هنر ايران
نمايش
سينما
چاپ
ارتباط تصويري و تصويرسازي
خلاقيت و نوآوري صنايع دستي
صنايع دستي و فرهنگ
صنايع دستي و تاريخ
صنايع دستي و نماد
صنايع دستي و شهر
ترويج و فرهنگ سازي صنايع دستي
دانش و صنايع دستي
نيازهاي اساسي توليدكنندگان صنايع دستي
صنايع دستي و هويت اسلامي-ايراني
صنايع دستي و برندينگ
نقش فضاي مجازي در توسعه صنايع دستي
فن آوري هاي نوين در صنايع دستي
كيفيت و كميت در صنايع دستي
بازاريابي صنايع دستي
مشتري مداري و صنايع دستي
فرهنگ جامعه و صنايع دستي
صنايع دستي و گرافيك
 

گردشگري و توسعه شهري

گردشگري و محيط زيست
گردشگري و طبيعت گردي
گردشگري و جغرافيا
گردشگري ومدل هاي اقليمي
گردشگري در مناطق حفاظت شده ،پارك هاي ملي وجنگلي
گردشگري در سواحل
گردشگري و توسعه پايدار
گردشگري روستايي
استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري
گردشگري مذهبي
گردشگري فرهنگي
گردشگري و موزه ها
تغييرات آب و هوايي و گردشگري
نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري
آموزش و تورگرداني گردشگري
گردشگري و موسيقي هاي محلي
گردشگري ادبي

كشاورزي و توسعه شهري
كشاورزي ارگانيك و پايدار
مديريت علف‍هاي هرز، آفات و بيماري‍ها
كاربرد علوم نانو در كشاورزي
مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي
مديريت تغذيه و آبياري در محصولات زراعي و باغي
بيوتكنولوژي و كشت ­بافت در علوم كشاورزي
فيزيولوژي و اكولوژي عملكرد محصولات كشاورزي
هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي
زيست شناسي (گياهي و جانوري)

زمين شناسي و توسعه شهري
آب‌شناسي
چينه‌شناسي و ديرينه‌شناسي
رسوب‌شناسي و سنگ‌شناسي رسوبي
پترولوژي
كاني‌شناسي
زمين‌شناسي اقتصادي
زمين‌شيمي
زمين‌شناسي مهندسي
زمين‌شناسي ساختاري و زمين‌ساخت
زمين‌فيزيك و لرزه‌زمين‌ساخت
زمين‌شناسي نفت و منابع انرژي
زمين‌شناسي زيست‌محيطي و زمين‌شناسي پزشكي
مخاطرات زمين‌شناختي
سنجش از دور زمين‌شناختي و سامانه اطلاعات جغرافيايي
زمين‌ريخت‌شناسي و زمين‌شناسي كواترنري
زمين‌گردشگري
زمين‌شناسي شهري
زمين‌شناسي دريايي
گوهرشناسي
نانوزمين‌شناسي
افق‌هاي نو در زمين‌شناسي

نظرات