اولین کنفرانس تخصصی مهندسی مدیریت ساخت وپروژه

اولین کنفرانس تخصصی مهندسی مدیریت ساخت وپروژه

محورهاي كنفرانس:

- پيمان و قرار داد

- كيفيت و ريسك در پروژه ها

- مفاهيم نوين مديريت پروژه

- و...

 

 

نظرات