دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

محورهاي كنفرانس:

- مديريت 

- اقتصاد

- علوم انساني

نظرات