یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

محورهاي همايش:

- قوانين و برنامه هاي توسعه كشور و مشاركت مردمي در آبخيزداري
-مولفه هاي فرايند مشاركت جوامع محلي در طرح هاي آبخيزداري
-دانش بومي آبخيزنشينان و حفاظت منابع آبخيز
-توسعه پايدار حوزه هاي آبخيز
-ارزيابي اقتصادي- اجتماعي طرح هاي آبخيزداري
-فناوري هاي نوين در مديريت جامع حوزه هاي آبخيز

نظرات