همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی

همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی

محورهاي همايش:

سبك زندگي:
-سبك زندگي زيست محيطي
-سبك زندگي سلامت محور
-سبك زندگي معنوي
-سبك زندگي ايراني
-سبك زندگي مصرفي
-سبك زندگي جمعيتي
-سبك زندگي اقتصادي
-سبك زندگي اسلامي و توانمندسازي ايتام
-سبك زندگي اسلامي و سالمندان
-سبك زندگي اسلامي و حمايت از بيماران ناتوان
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با طلاق
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با اعتياد به مواد مخدر
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با ضعف در صله‌ي ‌رحم
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با كمك نكردن و عدم تكريم والدين
-سبك زندگي و مديريت فرهنگي خانواده
-شاخص‌ها، بايدها و نبايدهاي سبك زندگي اسلامي- ايراني
-آموزش سبك زندگي اسلامي در خانواده (بايسته‌ها، موانع و راه‌كارها)
-مقايسه‌ي سبك زندگي اسلامي با سبك زندگي غربي
-راه‌كارهاي توانمندسازي فرهنگي مبتني بر سبك زندگي اسلامي
-سبك زندگي اسلامي و مؤلفه‌هاي حفظ كرامت زن
-سبك زندگي اسلامي و عفت و غيرت ديني
-سبك زندگي اسلامي و نقش و جايگاه مادر در خانواده
-شاخص‌ها و ويژگي‌هاي پرورش و تربيت فرزندان در سبك زندگي اسلامي
-سبك زندگي اسلامي و اوقات فراغت
-نقش مشاوره در تبيين سبك زندگي اسلامي
-الزامات مديريت فرهنگي خانواده مبتني بر سبك زندگي اسلامي
-راهبردها و راه‌كارهاي فعاليت‌هاي فرهنگي در خانواده‌هاي محرومين مبتني بر سبك زندگي اسلامي
-سبك زندگي و رسانه
-اصول و مباني نظري نقش رسانه در ترويج و توسعه‌ي سبك زندگي اسلامي
-سبك زندگي اسلامي و فرهنگ‌سازي استفاده از رسانه‌ها و فنّاوري‌هاي جديد در خانواده‌ها
-نقش كتاب و داستان در سبك زندگي كودكان و نوجوانان
-بايسته‌هاي تعاملات اجتماعي در سبك زندگي اسلامي
-نقش شبكه‌هاي اجتماعي در سبك زندگي اسلامي
-نقش ماهواره در تغيير سبك زندگِيِ خانواده‌
-نقش رسانه‌ي ملي در گفتمان‌سازي الگوهاي رفتار اسلامي در خانواده
-آسيب‌شناسي نقش برنامه‌هاي اجتماعي – فرهنگي رسانه‌ي ملي بر سبك زندگي اسلامي در خانواده (فيلم، سريال‌ها و گفتگوي خانوادگي)
-معرفي راهبردها، شيوه ها، سنت ها، روش ها، الگوها و ابزارهاي سبك زندگي با خواستگاه فرهنگ ايراني - اسلامي
-اشتغال، بيكاري و سبك زندگي
-فرهنگ كار و كارآفريني
-ازدواج، خانواده، خويشاوندي و سبك زندگي
-زنان، خانواده، اقتصاد و سبك زندگي
-روابط زناشويي و جايگاه مشاور در سبك زندگي خانواده ايراني
-جوان و سبك زندگي
-دوستان و همسالان و سبك زندگي
-رسالت و جايگاه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در تربيت فرهنگي و سبك زندگي
-سلامت و سبك زندگي: سلامت جسماني، رواني و اجتماعي
-مصاديق سبك زندگي غربي در مظاهر زندگي ايرانيان
-اقتصاد و سبك زندگي
-اقتصاد مقاومتي و سبك زندگي
-توليد ملي، كيفيت و رقابت و سبك زندگي
-علم و فناوري و سبك زندگي
-ورزش، تغذيه، تندرستي و سبك زندگي
-سلامت خانواده، سالمندي و سبك زندگي
-عدالت و مداراي اجتماعي و سبك زندگي
-مديريت الگوي مصرف صحيح در سبك زندگي اسلامي و ايراني
-سبك زندگي؛ بيمه، رفاه و تأمين اجتماعي
-رابطه بين هنر، معماري و شهرسازي با سبك زندگي اسلامي-ايراني
-سبك زندگي در مقياس فردي
-سبك زندگي وتاثير آن درامر به معروف و و نهي از منكر در سلامت جسمي جامعه
سبك زندگي وتاثير آن درامر به معروف و نهي از منكر در سلامت روحي جامعه
-قرآن و بهداشت روان
-قرآن و افزايش جمعيت
-قرآن و سبك زندگي
-قرآن و سبك زندگي درتغذيه
-قرآن و سبك زندگي درطب سنتي
-سبك زندگي در مقياس اجتماعي
-سبك زندگي در مقياس خانواده
-سبك زندگي در مقياس حكومت اسلامي
-سبك زندگي در مقياس بين‌المللي
-سبك زندگي و تمدن اسلامي، ايراني
-رويكردها و الگوهاي نوين سبك زندگي
-سبك زندگي؛ بيمه، رفاه و تأمين اجتماعي
-شناسايي و ايجاد الگوهاي بومي سبك زندگي
-نقش حاكميت در الگوسازي و بهبود سبك زندگي
-نقش سازمانهاي مردم نهاد ملي و بين المللي در ترويج سبك زندگي
-سبك زندگي و الگوهاي نوين آموزش و توسعه
-سبك زندگي و الگوهاي اقتصادي
-سبك زندگي و الگوهاي كسب و كار و كارآفريني
-سبك زندگي و تعادل بين كار و زندگي
-سبك زندگي شهري و معماري ايراني اسلامي
-هنر و سبك زندگي
-سبك زندگي و رفتارهاي پرخطر
-سبك زندگي و سواد سـلامت
-سبك زندگي و فناوري اطلاعات، آموزش و ارتقاي­ سلامت
-سبك زندگي و ايراني واسلامي (خانواده؛ مديريت بحران، مهارت زندگي)
-سبك زندگي و پيشگيري از بيماري هاي مرتبط با عوامل زيست محيطي
-شاخص‌ها، بايدها و نبايدهاي سبك زندگي اسلامي- ايراني
-آموزش سبك زندگي اسلامي در خانواده (بايسته‌ها، موانع و راه‌كارها)
-مقايسه‌ي سبك زندگي اسلامي با سبك زندگي غربي
-راه‌كارهاي توانمندسازي فرهنگي مبتني بر سبك زندگي اسلامي
-سبك زندگي اسلامي و مؤلفه‌هاي حفظ كرامت زن
-سبك زندگي اسلامي و عفت و غيرت ديني
-سبك زندگي اسلامي و نقش و جايگاه مادر در خانواده
-شاخص‌ها و ويژگي‌هاي پرورش و تربيت فرزندان در سبك زندگي اسلامي
-سبك زندگي اسلامي و اوقات فراغت
-نقش مشاوره در تبيين سبك زندگي اسلامي
-الزامات مديريت فرهنگي خانواده مبتني بر سبك زندگي اسلامي
-راهبردها و راه‌كارهاي فعاليت‌هاي فرهنگي در خانواده‌هاي محرومين مبتني بر سبك زندگي اسلامي
-اصول و مباني نظري نقش رسانه در ترويج و توسعه‌ي سبك زندگي اسلامي
-سبك زندگي اسلامي و فرهنگ‌سازي استفاده از رسانه‌ها و فنّاوري‌هاي جديد در خانواده‌ها
-نقش كتاب و داستان در سبك زندگي كودكان و نوجوانان
-بايسته‌هاي تعاملات اجتماعي در سبك زندگي اسلامي
-نقش شبكه‌هاي اجتماعي در سبك زندگي اسلامي
-نقش ماهواره در تغيير سبك زندگِيِ خانواده‌
-نقش رسانه‌ي ملي در گفتمان‌سازي الگوهاي رفتار اسلامي در خانواده
آسيب‌شناسي نقش برنامه‌هاي اجتماعي – فرهنگي رسانه‌ي ملي بر سبك زندگي اسلامي در خانواده (فيلم، سريال‌ها و گفتگوي خانوادگي)
-سبك زندگي اسلامي و الگوهاي توانمندسازي اقتصادي خانواده
-سبك زندگي اسلامي و ويژگي‌هاي خانواده اقتصادي موفق
-سبك زندگي اسلامي و فرهنگ كار (آسيب‌ها و راه‌كارها)
-سبك زندگي اسلامي و تدبير منزل
-سبك زندگي اسلامي و پس‌انداز در خانواده
-سبك زندگي اسلامي و تربيت اقتصادي فرزندان
-سبك زندگي مددجويان تحت حمايت در اقتصاد مقاومتي
-زنان سرپرست خانوار، آسيب‌ها، چالش‌ها و راه‌كارها
-سبك زندگي اسلامي و توانمندسازي ايتام
-سبك زندگي اسلامي و سالمندان
-سبك زندگي اسلامي و حمايت از بيماران ناتوان
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با طلاق
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با اعتياد به مواد مخدر
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با ضعف در صله‌ي ‌رحم
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با كمك نكردن و عدم تكريم والدين
-سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي تأمين مالي نيازمندان
-انفاق و كاركردهاي اجتماعي آن در سبك زندگي اسلامي
-زكات و سبك زندگي اسلامي
-آسيب‌شناسي مشاركت‌هاي مردمي، (راه‌كارها، موانع) (بررسي راه‌كارها و موانع توسعه‌ي مشاركت‌هاي مردمي)
-راه‌كارهاي ايجاد و گسترش شبكه‌هاي نيكوكاري با محوريت مساجد
-نقش دانشگاه‌ها و مراكز علمي در توسعه‌ي مشاركت‌هاي مردمي
-نقش آموزش‌وپرورش در توسعه‌ي مشاركت‌هاي مردمي
-نوحه و سبك زندگي اسلامي
-اعتدال، سبك زندگي و عصر انتظار
-جهاني شدن، سبك زندگي و عصر انتظار
دنياي مجازي، سبك زندگي و عصر انتظار
-شهر نشيني، سبك زندگي و عصر انتظار
-اعتقادات و باورها، سبك زندگي و عصر انتظار
-تربيت ديني، سبك زندگي و عصر انتظار
-حاكميت، سبك زندگي و عصر انتظار
محورهاي آزاد علوم اسلامي وانساني(در هر زمينه) 

نظرات