همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی

همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی

محورهاي همايش:

-دانش پزشكي جرجاني در پرتو آثار او
-جايگاه آثار فارسي جرجاني در تكوين دانش پزشكي به زبان فارسي
-تأثير پذيري و تأثيرگذاري جرجاني بر پزشكي و پزشكان
-بررسي آثار جرجاني از ديدگاه هاي مختلف
-استادان ، شاگردان و مكتب علمي جرجاني
-سبك شناسي آثار جرجاني
-بررسي اوضاع سياسي اجتماعي و فرهنگي روزگار جرجاني
-نوآوري و ابداعات جرجاني
-آراء و نظريات نويسندگان مختلف درباره جرجاني
-ساير موضوعالت درباره جرجاني و آثار او

نظرات