پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

محورهاي كنفرانس:

گرايش مديريت
-مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي
-افق هاي نوين در مديريت 
-چالشهاي فرا روي مديريت 
-مديريت دانش 
-سيستم ارزيابي متوازن 
-بازريابي وسرمايه گذاري 
-مديريت نيروي انساني
-نقش مديريت در توليد
-مديريت بازرگاني و بازاريابي
-مديريت دولتي
-مديريت آموزش
-مديريت سيستم اطلاعات مديريت
-نقش مديريت در كارآفريني
-نقش مديريت در كشاورزي
-مديريت بيمه
-مديريت پروژه
-مديريت مالي
-مديريت سرمايه گذاري
-مديريت دانش
-مديريت استراتژيك
-سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 
-مديريت رفتار در سازمانها و شركت ها 
-مديريت زمان در سازمانها و شركت ها 
-نقش مديريت در افزايش توليد ملي 
-توانمند نمودن منابع انساني سازمانها 
-عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني 
-ارزشگذاري منابع انساني و سرمايه فكري 
-بررسي رويكرد مديريت ارتباط با مشتريان 
-مديريت سود در سازمانها 
-مديريت زمان و نقش آن در موفقيت مديران در سازمانها 
-توسعه نظام اطلاع رساني و ارتباط با ذينفعان
-سازمان و اندازه گيري رضايت مشتريان
-مديريت و بهره وري رسانه
-نقش مديريت در صنعت 
-آثار اقتصادي و فرا اقتصادي درآمدهاي مالياتي
-و تمام موضوعات مرتبط با مديريت 


گرايش حسابداري
-حسابداري دولتي و پاسخگويي 
-سيستم هاي اطلاعات حسابداري 
-نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه 
-اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها 
-كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت 
-توليد و حسابداري مديريت 
-اثر بخشي گرايشات حسابداري 
-حسابداري سرمايه فكري 
-حسابداري محيط زيست 
-يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري 
-لزوم به كارگيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان قوانين و استانداردها 
-اخلاق حرفه اي در حسابداري وحسابرسي 
-مهندسي مالي,رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي 
-تاثير حسابداري بر سرمايه هاي ملي همچون نفت 
-استانداردهاي حسابداري و حسابرسي 
-روش هاي تأمين مالي در سازمان ها ودانشگاه ها 
-استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي
-نوآوريهاي مالي در حوزه حسابداري
-كاربرد اينترنت در حسابداري
-نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي 
-مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
-حسابرسي وچالش هاي پيش رو 
-حسابرسي عملكرد مديريت 
-و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري و حسابرسي

نظرات