اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی

 


اهداف همايش: :

•    ترويج فرهنگ كارآفريني 
•    بررسي نقش دانشگاه فني و حرفه اي در تربيت نيروهاي ماهر و كارآفرين
•    شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري براي كارآفرينان
•    تاثير اقتصادي دانش بنيان در ارتقاء كارآفريني
•    شناسايي روش هاي حمايت از كسب و كارهاي زودبازده
•    شناسايي روش هاي توانمندي جوانان در ايجاد كسب و كارهاي نو
•    بررسي نقش كارآفرينان در توسعه اشتغال در جامعه
•    شناسايي عوامل فرهنگي موثر در شكل دهي كارآفريني در جامعه

 

محورهاي همايش:

محور فرهنگي :

•    نقش گروه هاي مرجع در شكل گيري كارآفريني 
•    نسل نوين مصرف كنندگان در كارآفريني
•    نقش كارآفريني در ايجاد رفتار جديد در فرهنگ مصرفي جامعه
•    اصلاح الگوي مصرف و تقويت فرهنگ استفاده از محصولات داخلي
•    تاثير فرهنگ در بهبود فضاي كسب و كار و مولفه ها تاثيرگذار در نسل جديد
•    شناسايي مولفه هاي اقتصاد مقاومتي
•    نقش آموزش و پرورش در رشد خلاقيت و كشف استعدادهاي كارآفريني


محور اقتصادي :

•    اثر آزاد سازي نجاري در كارآفريني با رويكرد اقتصاد مقاومتي
•    نقش بازارهاي سرمايه در رونق كارآفريني
•    اثر سرمايه فكري در كارآفريني با رويكرد اقتصاد مقاومتي
•    نقش بهبود فضاي كسب و كار در برون رفت از بيكاري ايجاد اشتغال در اقتصاد مقاومتي
•    شناسايي قابليت ها و تفاوتها و فرصتهاي موجود در مناطق مختلف كشور در توسعه كسب و كار
•    اثر توسعه كشاورزي در ايجاد اشتغال در اقتصاد مقاومتي
•    تبيين دكترين شكل گيري اقتصاد مقاومتي در بخش هاي مختلف جامعه
•    نقش ماليات در تامين منابع مالي دولت و اصلاح قوانين مربوطه در بهبود فضاي كسب و كار
•    نقش IT در توسعه اقتصادي


محور مديريت :

•    نقش تجارت الكترونيك و بازاريابي اينترنتي در رونق كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار
•    نقش تحقيقات بازاريابي در توسعه كارآفريني و كسب و كار
•    موانع موجود در توسعه بازاريابي و بهبود فضاي كسب و كار
•    نقش برند سازي و مديريت آن در رونق كارآفريني
•    نقش مديريت منابع انساني در توسعه كارآفريني
•    كارآفريني سازمان و روش هاي تقويت آن دراقتصادمقاومتي
•    اقتصادمقاومتي وروش هاي حمايت از كارآفرينان در جامعه
•    نقش مديريت دانش و شركتهاي دانش بنيان در بهبود فضاي كسب و كار
•    نقش مديريت شهري در رونق كسب و كار
•    نقش دانشگاه فني و حرفه اي در تحقق اهداف سند چشم انداز در بستر اقتصاد مقاومتي

نظرات