کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی وروانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران

کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی وروانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران

محورهاي همايش:

پژوهش هاي كاربردي در علوم تربيتي
تعليم تربيت ديني
روش تدريس نوين
پيشرفت تحصيلي
برنامه ريزي آموزشي
آموزش و پرورش ابتدايي
آموزش و پرورش پيش دبستاني
آموزش و پرورش دبستاني
آموزش و پرورش تطبيقي
آموزش و بهساي منابع انساني
آموزش بزرگسالان
مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي
تكنولوژي آموزشي
برنامه ريزي درسي
تحقيقات آموزشي
مديريت آموزشي
آموزش الكترونيك
اخلاق اسلامي
رفتار شهروند سازماني

پژوهش هاي كاربردي در روانشناسي
روانشناسي باليني
روانشناسي تربيتي
روانشناسي شخصيت
روانشناسي فرهنگي
روانشناسي اسلامي
روانشناسي صنعتي و سازماني
روانشناسي باليني كودكان  و  نوچوانان
روانشناسي عمومي
سنجش و اندازه گيري(روان سنجي)
فلسفه تعليم و تربيت
برنامه ريزي درسي
روانشناسي سلامت
آموزش و پرورش
مشاوره مدرسه
مشاور و راهنمايي(شغلي،خانواده،توانبخشي)
مهارت هاي ارتباطي و عملكرد شغلي
سلامت سازماني

پژوهش هاي كاربردي در آسيب هاي اجتماعي
پژوهش علوم اجتماعي
علوم ارتباطات اجتماعي
مطالعات زنان و خانواده
مطالعات فرهنگي و مديريت رسانه
سازگاري اجتماعي
جمعيت شناسي
مددكاري اجتماعي
مديريت خدمات اجتماعي
برنامه ريزي رفاه اجتماعي
رشد اجتماعي
ازدواج و خانواده
جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران
زيست اخلاق اسلامي
مطالعات جوانان
فلسفه علوم اجتماعي
تبلبغ و ارتباطات اجتماعي

محورهاي ويژه:
راهكارهاي مقابله با آسيب هاي اجتماعي در جامعه
سبك زندگي سالم
راهكارهاي ترويج فرهنگ ايراني اسلامي
اخلاق و فرهنگ در پژوهش
توسعه و ترويج فرهنگ اسلامي در خانواده ها
ساير مباحث مرتبط

نظرات