اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری

اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری

محورهاي همايش:

محورهاي كلي بخش مديريت
مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي                                                                             
مديريت بازرگاني و بازاريابي
مديريت نكنولوژي، تحقيق و توسعه
مديريت نيروي انساني
مديريت بازرگاني و بازاريابي
مديريت فناوري اطلاعات
مديريت و برنامه ريزي آموزشي
مديريت رفتار و نظريه هاي سازماني
مديريت و سبكهاي سرپرستي- تعهد سازماني، دلبستگي- رهبري، تغيير و تحول
مديريت تكنولوژي
مديريت صنعتي
مديريت اجرايي
تجارت الكترونيك
مديريت گردشگري و جهانگردي
مديريت سيستمها، پويايي سيستم
 اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت
حاكميت سازماني، اخلاق و مسئوليت اجتماعي
مديريت بهبود كيفيت فرايند ياددهي- يادگيري 
مديريت عمومي
مديريت راهبردي

و تمامي زيرمحورهاي مرتبط با محورهاي مديريت


محورهاي كلي بخش حسابداري
حسابداري دولتي و پاسخگويي
سيستم هاي اطلاعات حسابداري
نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
كاربرد روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
حسابداري منابع انساني
حسابداري سرمايه فكري
حسابداري ، حسابرسي و تحولات فناوري اطلاغات
قانون ماليات و حسابداري ماليات بر ارزش افزوده
حسابداري محيط زيست
يافته ها و مباحث نوين در حسابداري و حسابرسي
 نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري
كاربرد اينترنت در حسابداري
مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها
 تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44
 تاثير حسابداري در توسعه بازار سرمايه
 نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي
 ارزش افزوده و گزارشگري مالي
 اخلاق در حسابداري و حسابرسي
 مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
و تمامي زيرمحورهاي مرتبط با محورهاي حسابداري

نظرات