کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار

کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار

محورهاي همايش:

مديريت:

بهره‌ وري و تعالي سازماني، رهبري و رفتار سازماني، فرهنگ سازماني، مديريت مالي، مديريت سيستم‌ها و فناوري اطلاعات، مديريت دانش و اطلاعات، تجارت الكترونيكي و اقتصاد ديجيتالي، روش‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعاتي و معماري فناوري اطلاعات، دولت و خدمات الكترونيكي، استراتژي الكترونيكي، هوشمندي كسب و كار، بانكداري الكترونيك، مديريت استراتژيك، مديريت منابع انساني، مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه، استراتژي بازار، تحقيقات بازار، بازاريابي بين‌المللي، بازاريابي خدمات، مديريت ارتباط با مشتريان، تبليغات و تبليغات اسلامي، قيمت‌گذاري، مديريت برند، شناسايي مسايل اخلاقي در سازمان‌ها، ريشه‌هاي بروز مسايل اخلاقي، پيامدهاي مشكلات اخلاقي در سازمان‌ها، روش‌هاي غني‌سازي فرهنگ سازماني از منظر اخلاق سازماني، اخلاق حرفه‌اي، مديريت پيشگيرانه مسايل اخلاقي، تدوين و ترويج كدهاي اخلاقي، مهارت‌هاي حل مسايل اخلاقي، مباني فلسفي سازمان و نظريه هاي سازماني، مباني فلسفي نظريه هاي مديريت، نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي، نظام حاكميت در سازمانها و شركت‌هاي هولدينگ، روابط بين شركت مادر و شركت‌هاي اقماري، تأثير عملكرد سازمان‌ها بر مسايل اجتماعي و زيست‌ محيطي، كارآفريني، كارآفريني اجتماعي، كسب و كار جديد، راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان ها، چالش هاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين.

مهندسي صنايع:

برنامه ريزي توليد، زمانبندي توليد، تجزيه و تحليل تصميم گيري، توسعه محصول جديد، زنجيره تامين و لجستيك، شبيه سازي سيستم هاي توليد، طراحي سيستم هاي توليدي، كنترل و مهندسي كيفيت، مديريت و كنترل موجودي، مكان يابي و جانمايي تسهيلات و مسيريابي وسايل نقليه، مهندسي فاكتورهاي انساني، نگهداري و تعميرات، قابليت اطمينان، بهينه سازي(پژوهش عملياتي و الگوريتم هاي ابتكاري و فراابتكاري)، سري هاي زماني و كاربرد آن در پيش بيني هاي تجاري و توليدي، مديريت و كنترل پروژه، تكنيك هاي بررسي توجيح پذيري طرح هاي كسب و كار.

حسابداري:

حسابداري دولتي و پاسخگويي، سيستم هاي اطلاعات حسابداري، نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه و كسب و كارهاي نوپا، اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها، كاربرد روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت، حسابداري منابع انساني، حسابداري سرمايه فكري، حسابرسي و تحولات فناوري اطلاعات، قانون ماليات و حسابداري ماليات بر ارزش افزوده، حسابداري محيط زيست و مسئوليت اجتماعي، يافته ها و مباحث نوين در حسابداري و حسابرسي، لزوم به كارگيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان قوانين و استانداردها، اخلاق حرفه اي در حسابداري و حسابرسي، مهندسي مالي، تاثير حسابداري بر سرمايه هاي ملي همچون نفت، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، روش هاي تأمين مالي در سازمان ها و دانشگاه ها، نوآوري هاي مالي در حوزه حسابداري،كاربرد فناوري اطلاعات در حسابداري، نقش حسابداري و حسابرسي در بحران هاي مالي، مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران، حسابرسي و چالش هاي پيش رو، طرح سود و تحليل استراتژي هاي سازماني، چالش هاي اجراي سيستم هاي حسابداري براي كسب و كارهاي كوچك.

اقتصاد:
نقش كارآفريني در اقتصاد مقاومتي، اشتغالزايي و درآمدزايي رشته هاي مختلف علوم اسلامي و علوم انساني، كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين و اقتصاد دانش بنيان و تجاري سازي دانش و فناوري، اقتصاد دانش بنيان و ارتباط صنعت، دانشگاه و جامعه، راهكارهاي توسعه مناطق آزاد، اقتصاد پول و بانكداري، اقتصاد صنعتي و بازرگاني،اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد نفت و گاز، توسعه پايدار با بهبود رويكرد كسب و كار، توزيع درآمد و عدالت اقتصادي، اقتصاد، سرمايه گذاري و توليد ملي، مولفه هاي اقتصاد دانش بنيان و عملياتي كردن آن در راستاي اقتصاد مقاومتي، شفاف سازي و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتي، آگاهي مفاهيم اقتصادي و نقش آن در همسويي استراتژيك در سطح ملي، فرهنگ اقتصاد مقاومتي، اقتصاد مقاومتي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، بهبود فضاي كسب و كار و توانمند سازي بخش خصوصي، رشد و توسعه اقتصادي، اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي، اقتصاد در شرايط تحريم، اقتصاد و مديريت ورزشي، اقتصاد كشاورزي با تاكيد بر تقويت توليد ملي، توسعه روستايي با تاكيد بر توليد ملي، اقتصاد مقاومتي و همسويي استراتژيك و اقتصاد و مديريت آموزش.

 

نظرات