اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

محورهاي همايش:

-منظر شهري پايدار
-معماري و توسعه پايدار
-شهرسازي و توسعه پايدار
-عمران شهري و توسعه پايدار
-جغرافيا، برنامه ريزي شهري و توسعه پايدار
-حمل و نقل شهري و توسعه پايدار
-گردشگري، ميراث فرهنگي و توسعه پايدار
-محيط زيست شهري و توسعه پايدار
-مديريت بحران، امنيت شهري و توسعه پايدار
-جامعه، فرهنگ شهري و توسعه پايدار
-اقتصاد شهري و توسعه پايدار
-مرمت شهري و توسعه پايدار
-مديريت شهري و توسعه پايدار
-ساير موضوعات و ايده هاي نوين

 

نظرات