اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار

ويژگي‌هاي بارز و انحصاري برگزاري مراسم

1-اين  همايش مي‌تواند به احياي روح معماري و شهرسازي ايراني با رويكرد توسعه پايدار بيانجامد.
2-موضوع همايش مي‌تواند زمينه ساز توليد علم در حوزه هاي معماري و شهرسازي با مقياس ملي گردد.

 

اهداف همايش:

1. بازشناسي تأثيرتوسعه پايدار در چشم‌انداز آينده معماري و شهرسازي 
2. شناخت چالش‌هاي معماري و شهرسازي معاصر و يافتن راهكار با رويكرد توسعه پايدار
3. يافتن راهكارهايي جهت تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه 1404 ايران در راستاي تحقق توسعه پايدار معماري و شهرسازي
4. امكان‌سنجي ساخت بناهايي با پاسخگويي به اصول معماري و شهرسازي پايدار
5. دستيابي و معرفي ايده‌هاي نوين در زمينه معماري و شهرسازي پايدار

 

محورهاي همايش:

معماري
1.    تكنولوژيهاي نوين و معماري در افق توسعه پايدار
2.    جايگاه انرژيهاي نو در چشمانداز معماري پايدار
3.    كاربرد مصالح نوين در چشمانداز معماري آينده
4.    نقش مباحث مقررات ملي ساختمان در تحقق توسعه پايدار
5.    شيوه‏‎ها و فرآيند آموزش معماري و تحقق معماري پايدار
6.    رابطه متقابل هويت در معماري و توسعه پايدار
7.    بازشناسايي تجربيات معماري بومي در راستاي توسعه پايدار
8.    رابطه متقابل ميان ساره، برق، مكانيك، معماري و توسعه پايدار

 
شهرسازي:
1.    فناوريها و تكنولوژيهاي نوين حوزه شهري در افق توسعه پايدار
2.    تعامل انرژيهاي نو و شهرسازي با رويكرد پايداري
3.    تعامل فضايي منظر شهري و چشمانداز آينده شهرسازي با رويكرد پايداري
4.    جايگاه حوزههاي سهگانه توسعه پايدار در چشمانداز آينده شهرهاي پايدار
5.    رابطه متقابل هويت در شهرسازي و توسعه پايدار
6.    بازشناسايي تجربيات شهرسازي بومي در راستاي توسعه پايدار
7.    تأثيرات متقابل شيوه‎هاي آموزش شهرسازي و تحقق توسعه پايدار
8.    رابطه‏ متقابل ميان سازه، برق، مكانيك و شهرهاي پايدار
 
شرح تفصيلي محورهاي همايش:
 
معماري:
    تكنولوژيهاي نوين و معماري در افق توسعه پايدار
        استفاده از تكنولوژي به منظور احياي معماي بومي و الگوبرداري از آن
        ساختمانهاي هوشمند و معماري پايدار در افق معماري آينده
        اثرات بكارگيري تكنولوژي در مراحل طراحي، اجرا و بهرهبرداري در ساختمانهاي پايدار
 
    جايگاه انرژيهاي نو در چشمانداز معماري پايدار
        بهرهوري اقتصادي و مديريت مصرف منابع انرژي در چشمانداز آينده صنعت ساختمان
        توانمنديها و تنگناها در مسير استفاده از انرژيهاي نو در صنعت ساختمان
        اثرات استفاده از انرژيهاي نو بر طرحريزي ساختمانها در افق توسعه پايدار

   كاربرد مصالح نوين در چشمانداز معماري آينده
        بازشناسايي تجربيات معماري بومي در انتخاب مصالح با رويكرد پايداري
        تأثيرات زيستمحيطي استفاده از مصالح نوين در افق معماري فردا
         ملاحظات اجرايي در انتخاب مصالح ساختماني با رويكرد پايداري در چشمانداز معماري فردا

     نقش مباحث مقررات ملي ساختمان در تحقق توسعه پايدار
         جايگاه آموزش ضوابط و آييننامهها در تحقق معماري پايدار
         بررسي رويكرد مقررات ملي ساختمان در مواجهه با مؤلفههاي توسعه پايدار
         مقايسه استانداردهاي جهاني و آييننامههاي ملي در افق معماري آينده با رويكرد پايداري

     شيوه‏‎ها و فرآيند آموزش معماري و تحقق معماري پايدار
         تعامل شيوه‏‏‎هاي آموزش آكادميك معماري و مقتضيات صنعت ساختمان
         جايگاه حوزه‎هاي سه گانه توسعه پايدار در رويكردهاي آموزش معماري
         مقايسه ملاحظات اجرايي معماري پايدار با سرفصل دروس آكادميك معماري
 
     رابطه متقابل هويت در معماري و توسعه پايدار
         نقش توسعه پايدار در حل بحرانهاي هويتي موجود در حوزه معماري
         اثرگذاري اصول هويت فرهنگي بر مباني نظري طرحهاي معماري با رويكرد پايداري
         مؤلفههاي هويتساز در چشمانداز آينده معماري پايدار
 
    بازشناسايي تجربيات معماري بومي در راستاي توسعه پايدار
         شناسايي توانمندي‎هاي معماري بومي در پاسخ به مؤلفه‎هاي معماري پايدار
         معرفي راهكارهاي الگوبرداري از معماري بومي به منظور تحقق توسعه پايدار
         روش‎هاي بهره‎برداري از انرژي‎هاي پاك در معماري بومي
 
    رابطه متقابل ميان ساره، برق، مكانيك، معماري و توسعه پايدار
         ملاحظات اجرايي در تأسيسات ساختمان و تحقق معماري پايدار
         سيستم‏‏‎هاي سازه‎اي نوين و معماري پايدار
         طراحي يكپارچه سازه، تأسيسات و معماري به منظور تحقق توسعه پايدار
 

شهرسازي:
   فناوريها و تكنولوژيهاي نوين حوزه شهري در افق توسعه پايدار 
       شهرهاي هوشمند در افق توسعه پايدار
       تأثير فناوريهاي نوين در برنامهريزيهاي كلان شهري با رويكرد پايداري
       اثرات متقابل تكنولوژي و وضع موجود شهرها در چشمانداز آينده شهرهاي پايدار

    تعامل انرژيهاي نو و شهرسازي با رويكرد پايداري
        مديريت شهري با هدف كاهش استفاده از منابع انرژي
        بررسي زيرساختهاي شهري موجود به منظور بكارگيري انرژيهاي نو در صنعت ساختمان
        اثرات ناشي از بكارگيري انرژيهاي نو در طرحهاي كلان شهري

   تعامل فضايي منظر شهري و چشمانداز آينده شهرسازي با رويكرد پايداري
        انگاره هاي طراحي منظر و فضاهاي شهري با رويكرد ارتقاي تعاملات اجتماعي
        ملاحظات زيستمحيطي در طراحي منظر شهري با رويكرد پايداري
        آسيب شناسي منظر شهرهاي امروز در چشمانداز آينده شهرها

     جايگاه حوزههاي سهگانه توسعه پايدار در چشمانداز آينده شهرهاي پايدار
        تأثير مؤلفههاي پايداري اجتماعي بر ارتقا كيفيت فضايي-كالبدي شهرها در افق شهرسازي
        پايش ملاحظات زيستمحيطي در طرحهاي كلان شهري
        گونه شناسي پايداري اقتصادي در برنامهريزيها و طرحهاي شهري

  رابطه متقابل هويت در شهرسازي و توسعه پايدار
        ارزيابي توانمندي شهرهاي امروز در ارتقاي هويت فرهنگي با رويكرد پايداري
        تعامل ميان هويت فرهنگي و پايداري اجتماعي در چشمانداز شهرهاي آينده
        استفاده از نمودهاي هويت فرهنگي (محله محور) در بهسازي وضع موجود شهرها به منظور تحقق توسعه پايدار
 
   بازشناسايي تجربيات شهرسازي بومي در راستاي توسعه پايدار
         شناسايي توانمندي‎هاي شهرسازي بومي در پاسخ به مؤلفه‎هاي سازنده شهرهاي پايدار
         معرفي راهكارهاي الگوبرداري از شهرسازي بومي به منظور تحقق توسعه پايدار
         روش‎هاي بهره‎برداري از انرژي‎هاي پاك در شهرسازي بومي
 
    تأثيرات متقابل شيوه‎هاي آموزش شهرسازي و تحقق توسعه پايدار
        تعامل شيوه‏‏‎هاي آموزش آكادميك و نيازهاي شهري جوامع
        جايگاه حوزه‎هاي سه گانه توسعه پايدار در رويكردهاي آموزش طراحي شهري و برنامه‎ريزي
        مقايسه ملاحظات اجرايي آفرينش شهرهاي پايدار با سرفصل دروس آكادميك معماري
 
     رابطه متقابل ميان سازه، برق، مكانيك و شهرهاي پايدار
        ملاحظات اجرايي در طراحي تأسيسات و سازه‏‎ها در مقياس شهري
        شهرهاي پايدار و سيستم‎هاي سازه‎اي نوين
        ملاحظات اجرايي در زيرساخت‎هاي سازه‎اي و تأسيساتي با هدف آفرينش شهرهاي پايدار

          

نظرات