کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست

کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست

محورهاي همايش:

- حفاظت آب، هوا و خاك

- اقتصاد و حقوق محيط زيست

- آموزش و فرهنگ محيط زيست

- حفاظت در مقابل آلودگي هاي صوتي و امواج

نظرات