دومین همایش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی - تاریخی

دومین همایش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی - تاریخی

محورهاي همايش:

-مواد و فناوري‌هاي كهن
-مواد و فناوري‌هاي نوين در حفظ آثار
- استفاده از مواد سنتي و بوم‌آور در حفظ آثار
- مقايسه روش‌هاي مختلف شناسايي و بررسي مواد
- اهميت تجزيه و تحليل داده‌ها در بررسي آثار تاريخي
- روش‌هاي غير تخريبي و ميكرو تخريبي مطالعه آثار تاريخي و هنري
- باستان‌سنجي

نظرات