اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت

نخستين كنفرانس بين المللي گردشگري و معنويت در تاريخ هفتم و هشتم بهمن ماه 1394 توسط دانشگاه علم و فرهنگ و با همكاري جهاد دانشگاهي برگزار مي گردد.

 

محورهاي كنفرانس:

        فلسفه و دين
-         فلسفه رويكرد معنوي به گردشگري
-         تبيين مولفه هاي مادي و معنوي گردشگري
-         جايگاه معنويت در گردشگري از ديدگاه اديان
-         گردشگري با رويكرد معنوي در جامعه پسامدرن
-         مطالعات تطبيقي در حوزه فلسفه و دين با رويكرد معنوي به گردشگري
-         كنكاش پيرامون موضوع سير آفاق و انفس در ادبيات و مفاهيم ديني
 
       روان شناسي و اخلاق
-         رابطه اخلاق فردي و اجتماعي با رويكرد معنوي به گردشگري
-         حقوق شهروندي با رويكرد معنوي به گردشگري
-         شاخص هاي معنويت در كدهاي اخلاق جهاني گردشگري
-         معنويت و سلامت جسمي و روحي گردشگر
-         تبيين انگيزه هاي مادي و معنوي سفر
-         ويژگي هاي روان شناختي تأثيرگذار بر عوامل رانشي معنوي گردشگران

     فرهنگ و جامعه
-         رابطه متقابل رويكرد معنوي به گردشگري و فرهنگ و سبك زندگي
-         تعامل جوامع ميزبان و ميهمان با رويكرد معنوي به گردشگري
-         تاثير عناصر منظر در ارتقاي معنويت در گردشگري
-         نقش رسانه در تقويت رويكرد معنوي به گردشگري
-         گردشگري، معنويت و صلح و دوستي
-         گردشگري و تجربه هاي معنوي
-         مطالعات تطبيقي در حوزه فرهنگ و جامعه شناسي با رويكرد معنوي به گردشگري

       مديريت و اقتصاد
-         برنامه ريزي و توسعه مقاصد گردشگري با رويكرد معنوي
-         الگوهاي نوين مديريتي در گردشگري با رويكرد معنوي
-         ظرفيت سازي اجتماعي، نهادي و سازماني در گرشگري با رويكرد معنوي
-         فرصتهاي اقتصادي گردشگري با رويكرد معنوي
-         رقابت پذيري و الگوهاي نوين بازاريابي در گردشگري با رويكرد معنوي
-         مولفه هاي برند گردشگري با رويكرد معنوي
-         ارزشيابي اقتصادي رويدادهاي معنوي در گردشگري
-         مطالعات تطبيقي در حوزه مديريت و اقتصاد با رويكرد معنوي به گردشگري
-         آينده پژوهي گردشگري با رويكرد معنوي
-         عوامل كششي معنوي مقاصد گردشگري 

 

نظرات