نخستین همایش ارتباطات،زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زبان شناختی

نخستین همایش ارتباطات،زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زبان شناختی

محورهاي همايش:
 ارتباطات
ارتباطات: رسانه،ارتباطات انساني،روابط عمومي.
رسانه:رسانه هاي مكتوب،رسانه هاي شنيداري،رسانه هاي تصويري،شبكه هاي اجتماعي،اينترنت.
ارتباطات انساني: ارتباطات ميان فردي،همدلي،ارتباطات دوسويه،فرا ارتباط،ارتباطات كلامي و ارتباطات غيركلامي،ارتباطات موثر،تعامل و تفاهم در ارتباطات،بومي سازي نظريات ارتباطات جمعي.
روابط عمومي: روابط عمومي نوين و سنتي،روابط عمومي الكترونيك،افكار عمومي و روابط عمومي،مديريت روابط عمومي.

 زبان و ادبيات فارسي
ادبيات تطبيقي
نقد و تحليل آثار ادبي
بلاغت و سبك شناسي
تاريخ ادبيات
نسخه شناسي

مطالعات زبان شناختي:
زبان شناسي
مطالعات زباني
نشانه شناسي
آوا شناسي
ساير موارد مرتبط با زبان شناسي

 مطالعات ميان رشته اي:
و هر آنچه به حوزه زبان و ادبيات فارسي،ارتباطات و مطالعات زبان شناختي و علي الخصوص به ارتباط آنها به هم مربوط مي باشد.

نظرات