اولین همایش پژوهش های کاربردی در حسابداری و مدیریت

اولین همایش پژوهش های کاربردی در حسابداری و مدیریت

محورهاي همايش:

-حسابداري

-مديريت

نظرات