سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

محورهاي اصلي همايش:

محور اصلي:    
-فرهنگ و مديريت شهري    
-مهندسي معماري    

 

محورهاي فرعي همايش:

محور فرعي                             محور اصلي    
برنامه ريزي و مديريت فرهنگي   -  فرهنگ و مديريت شهري    
برنامه ريزي و آمايش سرزمين    -   فرهنگ و مديريت شهري    
مديريت شهري نوين                - فرهنگ و مديريت شهري    
محيط زيست شهري                -   فرهنگ و مديريت شهري    
طراحي شهري نوين               -   فرهنگ و مديريت شهري    
شهرسازي اسلامي                -  فرهنگ و مديريت شهري    
شهرسازي پايدار                  -  فرهنگ و مديريت شهري    
معماري منظر                     -  مهندسي معماري    
معماري داخلي                   -   مهندسي معماري    
معماري اسلامي                 -   مهندسي معماري    
انرژي معماري                  -   مهندسي معماري    
مرمت ابنيه سنتي               -  مهندسي معماري    
مطالعات معماري ايران        - مهندسي معماري    
مديريت پروژه و ساخت       - مهندسي معماري    
هنرهاي ساخت و معماري     - مهندسي معماري    
تاريخ معماري ايراني و اسلامي   - مهندسي معماري    
مهندسي معماري و برنامه ريزي شهري  -  مهندسي معماري

 

نظرات