کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی

کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی

محورهاي كنفرانس:


محورهاي ويژه:

-روان شناسي سلامت
-روان شناسي ورزش
-روان شناسي هنر
-روان شناسي گردشگري
-روان شناسي تبليغات
-توسعه پايدار در علوم اجتماعي

علوم اجتماعي :
-پژوهشگري اجتماعي
-مددكاري اجتماعي
-برنامه ريزي اجتماعي
-تعاون و رفاه اجتماعي
-ارتباطات اجتماعي
-مطالعات زنان

علوم روانشناسي:
-روان شناسي شخصيت
-روان شناسي باليني
-روان شناسي اجتماعي
-روان شناسي تربيتي
-روان شناسي رشد
-آسيب شناسي رواني
-كودكان استثنايي
-روان شناسي صنعتي
-روانسـنجي

 

نظرات