چهارمین همایش سراسری  محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

محورهاي همايش:

محيط زيست 
محيط زيست انساني:
1. مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست 
2. اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محيط زيست 
3. گردشگري، ارزيابي و آمايش سرزمين 
4. آلودگي ها(آب،خاك،هوا،صوت) و تغييرات اقليمي 
5. استاندارسازي،سيستم هاي مديريتي،ايمني،بهداشت و محيط زيست 
6. مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري 
7. مديريت پسماند و بازيافت 
8. مهندسي آب و فاضلاب
9. سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS )
10.روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست انساني

محيط زيست طبيعي:
1. تنوع زيستي، حفاظت از زيستگاهها و مناطق حفاظت شده   
2.زمين شناسي زيست محيطي 
3. جغرافيا و برنامه ريزي ( طبيعي، شهري، روستايي، گردشگري)
4.مديريت پايدار جنگل و مرتع و ذخاير زنتيكي 
5. مديريت بحران (سيل، زلزله، آتش سوزي در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
6.مديريت اكوتوريسم و توسعه پايدار 
7. مديريت و حفاظت از پستاندارن و آبزيان دريايي 
8.روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در حوزه محيط زيست طبيعي 

 مديريت انرژي 
انرژي هاي تجديد ناپذير:  (نفت، گاز، زغال سنگ و ... 
انرژي هاي تجديد پذير:  (انرژي باد، آب،امواج،زمين گرمايي،زيست توده،خورشيدي،هسته اي،انرژي هيدروژني و پيل سوختي و... 
مديريت بهينه انرژي: 
1. مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع مختلف 
2.آموزش و آگاه سازي مصرف انرژي ، اقتصاد و مديريت منابع انرژي 
3.فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنيت و پايدار انرژي
4. سيستم هاي انرژي، روشها و رويكردهاي نوين در مديريت پايدار انرژي

پدافند غيرعامل و دفاع زيستي
1- نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامين منابع انرژي  و محيط زيست 
2 -نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند زيستي بمنظور توانمندي‌ بخش هاي مختلف صنعت
3- آينده‌پژوهي و استفاده از روشهاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد
4- نقش پدافند زيستي در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در كشور 
5-روشها و رويكردهاي نوين و پايداردر بخش پدافند غيرعامل و دفاع زيستي

ساير ( مباحث مرتبط با محيط زيست،انرژي و پدافند زيستي)

نظرات