هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

پس از برگزاري شش دوره موفقيت آميز كنفرانس ملي كاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت ، هفتمين كنفرانس ملّي كاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت با هدف عرضه دستاوردهاي نوين محققان و شناسايي توانمندي‌هاي CFD و كاربردهاي آن، به ميزباني دانشگاه شهيد باهنر كرمان در تاريخ 29 ارديبهشت 95 برگزار مي گردد. لذا از تمامي اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان در حوزه‌هاي مرتبط دعوت مي گردد نتايج دستاوردهاي پژوهشي و تحقيقاتي خود را در قالب محورهاي كنفرانس به دبيرخانه كنفرانس ارسال فرمايند. اين همايش فرصتي خواهد بود تا پژوهشگران بتوانند بواسطه سخنراني، ارائه پوستر و برگزاري ميزگردهاي تخصصي به بحث و تبادل نظر در خصوص كاربرد CFD در صنايع فرايندي بپردازند. اميد است كه برگزاري اين همايش بتواند، زمينه همگرايي بيشتر صنايع و دانشگاه ها را را ايجاد نمايد.

 

محورهاي كنفرانس:

-مدلسازي پديده هاي انتقال جرم و حرارت
-جريانهاي چند فازي، جريانهاي واكنش دار
-فرايندهاي جداسازي
-مدلسازي فرايندهاي بيوشيميايي
-مدلسازي تجهيزات دوار
-انرژي و محيط زيست
-جريانهاي پيچيده ( پليمرها، نانوذرات، نانوسيالات، ميكرو سيستم ها ، مدلسازي آشفتگي)
-تكنيك هاي مدلسازيCFD، الگوريتمهاي حل عددي و توسعه كدهاي مدلسازي
-كاربردCFDدر صنايع نفت و گاز
-مدلسازي تجهيزات و مخازن نفتي، تشكيل رسوب وآسفالتن
-مدلسازي روشهاي ازدياد برداشت
-جريان در محيط متخلخل
-كاربرد لتيس بولتزمن در صنايع شيميايي و نفت
-كاربرد شبيه سازي ديناميك مولكولي در صنايع شيميايي و نفت

نظرات