سومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران

سومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی ایران

در روند برنامه ريزي، توسعه و اجراي فعاليت هاي تحقيقاتي و طراحي مهندسي كه از طرفي، در راستاي نياز هاي امروز كشور باشد و از طرف ديگر ويژگي دانش بنيان را دارا باشد ضروري است فرصت هايي براي همفكري و تبادل آرا و نظرات صاحب نظران حوزه هاي مختلف ايجاد شود. به منظور ايجاد فرصتي مناسب براي مديران صنايع، مهندسان حوزه هاي طراحي و اجرا و پژوهشگراني كه در حوزه ي هيدروديناميك فعاليت دارند، سومين همايش ملي هيدروديناميك كاربردي ايران توسط دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار مي گردد.

 

محورهاي همايش:

ارزيابي تجربي و نظري نيروهاي وارد بر اجسام
بدنه هاي غوطه ور و شناور و مشتقات هيدروديناميكي
مطالعات مدلي

كاويتاسيون طبيعي و هوادهي شده
تحليل تجربي و نظري كاويتاسون در پروانه ها و هيدروفويل ها
تحليل تجربي و نظري كاويتاسيون در مجاري بسته و تجهيزات هيدرومكانيكال سدها و شيرها

هيدروديناميك ماشين‌ها و تجهيزات فرايندي و خطوط انتقال مايعات
       (Liquid handling equipment, Liquid Processing Equipment and machinery)
هيدروديناميك خطوط انتقال مايعات
هيدروديناميك اجزاي سيستم هاي فرايندي
تحليل تجربي و نظري جريان در انواع پمپ ها و توربين هاي آبي

هيدروديناميك سيستم هاي رانش
سيستم هاي رانش شناورها
سيستم هاي رانش بدنه هاي زير سطحي

 سيستم هاي كاهش درگ
كاهش درگ به روش سوپركاويتاسيون هوادهي شده و طبيعي
كاهش درگ به روش پوشش دهي مواد هيدروفوبيك، مواد هيدروفيليك و مواد فعال در سطح
كاهش درگ به كمك تزريق گاز، ميكروحباب، ذرات جامد و تزريق سيالات غير نيوتني 

طراحي سامانه هاي دريايي
طراحي الگوريتم ها و سيستم هاي نوين كنترل
رويه هاي طراحي مقدماتي و طراحي كلي سامانه هاي دريايي
فن آوري هاي نوين در طراحي سامانه ها و صنايع دريايي

انتشار امواج آكوستيك در زير آب
 مطالعات تجربي و نظري انتشار امواج آكوستيك در زير آب
مطالعات تجربي و نظري نويز آكوستيك سيستم هاي رانش در زير آب 

نظرات