اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی

اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی

محورهاي همايش:

- قرآن و فرهنگ

- كاركردهاي فرهنگ عمومي

- مباني مولفه ها و شاخص هاي فرهنگ عمومي

- ماتريسم فرهنگ عمومي

نظرات