چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

محورهاي اصلي همايش:

 محورهاي مديريت
محورهاي حسابداري و مديريت مالي
محورهاي كارآفريني و نوآوري هاي باز

نظرات