چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

محورهاي همايش:


محورهاي روانشناسي

روان شناسي عمومي
روانشناسي رشد ،روانشناسي تجربي،روانشناسي تربيتي،روانشناسي اجتماعي،روانشناسي فيزيولوژيك،روانشناسي احساس و ادراك،روانشناسي يادگيري، روان سنجي،شخصيت ( نظريه ها و مفاهيم )، روانشناسي مشاوره و راهنمايي،روانشناسي هوش و سنجش هوش ،روانشناسي پويايي گروه،روانشناسي كودكان استثنايي،روانشناسي جنايي، نوروپسيكولوژي،ارزشيابي شخصيت،تفكروزبان،اختلالات­يادگيري،روانشناسي­بازي،روانشناسي­مديريت،آسيب­شناسي­اجتماعي،­اعتياد­(­سبب­شناسي­و­درمان­)،­­روش­هاي­مطالعه­در­روانشناسي­و­­ساير موضوعات مرتبط

 

روانشناسي اجتماعي

روان شناسي سلامت اجتماعي در ايران و جهان،روان شناسي اجتماعي و دين،روان شناسي شهري و محيط،شناخت اجتماعي،روان شناسي اجتماعي در سازمان، ،روابط متقابل و نفوذ اجتماعي،گروه هاي اجتماعي
 
 
روانشناسي باليني

 
اصول روانشناسي باليني، فيزيولوژي عمومي - اعصاب و غدد، انگيزش و هيجان، آسيب شناسي رواني،آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان، روانشناسي مرضي، روان شناسي شخصيت، بهداشت رواني، روانشناسي يادگيري، رواندرماني،­مسائل­روانشناسي­باليني­،­و­ساير­موضوعات­مرتبط

 

رفتار در علوم تربيتي و روانشناسي

بهداشت رواني و پيشگيري، ناكامي، تعارض و فشار رواني، جو عاطفي خانواده، رفتار نابهنجار در محيط ارگانيك، پارادايم هاي جديد در آسيب شناسي رواني و درماني، سبب شناسي اختلال وسواس فكري، جامعه شناسي انحرافات اجتماعي، اختلال در شخصيت، مباني زيستي عصبي رفتار، روانشناسي اجتماعي، پويايي گروه، الگوهاي فكري در روانشناسي كار، رهبري و مديريت گروه، الگوسازي رفتاري، هوش هيجاني EQ، نارسايي هاي ذهني، اختلالات يادگيري، كودكان استثنايي، خانواده و زوج درماني، اضطراب، مديريت استرس، بلوغ و بحرانهاي آن، روانشناسي تحول، تاثير تهاجم فرهنگي بر رفتار، سايكوسوماتيك، تاثير روانگردان ها بر رفتار، احساس و ادراك، بارش مغزي و تفكر خلاق، تاثير تعليم و تربيت بر رفتار، گرايش هاي فلسفي و مكاتب بر رفتار، تفكر منطقي، علم النفس، ايدئولوژي رفتار، تاثير رسانه هاي غربي بر رفتارو ساير موضوعات مطروحه در علوم تربيتي و روانشناسي در حوزه رفتار

 

رفتار در علم مديريت و اقتصاد

 
رفتار فرد:

 ماهيت رفتار سازماني ،تفاوت فرهنگ ها در جهان ، مباني رفتار فردي ، ادراك و تصميم گيري فردي ، ارزشها،   نگرش ها­ و رضايت شغلي ، مفاهيم اصلي انگيزش ،. انگيزش: مفاهيم و كاربردها

رفتار گروه:

.مباني رفتار گروهي ، درك تيم ، ارتباطات ، رهبري ، قدرت و سياست ، تعارض، مذاكره و رفتار بين گروهي

رفتار سازماني:

مباني ساختار سازماني ، تكنولوژي، طراحي شغل و تنش كاري ، منابع انساني: سياست ها و رويه ها ، فرهنگ سازماني ،تغيير و تحول سازماني ، روش تحقيق در رفتار سازماني

 رفتار­در­علوم­ سياسي ­و­اجتماعي

رفتار سياسي، مردم شناسي رفتار، جامعه شناسي رفتار، جامعه شناسي انحرافات اجتماعي، نفوذ اجتماعي، كنترل سياسي، كنترل اجتماعي، روان‌شناسي و سياست، شخصيت و سياست، ريخت‌ها و رگه‌هاي شخصيت و سياست، سياست و هويت، افكار عمومي، تبليغات، شايعه، روان‌شناسي مكاتب سياسي، شخصيت و سياست خارجي و ساير موضوعات مطروحه در علوم سياسي و اجتماعي در حوزه رفتار

  رفتار­زيست ­محيطي ­و­كشاورزي

رفتارهاي خرده فرهنگ ها و محيط زيست، رفتار رسانه اي و محيط زيست، نقش دانش محيط زيستي در رفتار خانواده ها با محيط زيست، جامعه شناسي رفتار زيست محيطي، نقش آموزه هاي ديني در رفتار محيط زيستي جامعه، نقش صدا و سيما در تبيين رفتارهاي زيست محيطي جامعه،  دولت ها، توسعه و رفتار زيست محيطي، تاثير دانش محيط زيست در رفتار مديران نسبت به محيط زيست، رابطه  دانش در رفتارهاي محيط زيستي مردم، دانش محيط زيستي و رفتار زنان با محيط زيست، رفتارشناسي  دولت ها  با مقوله محيط زيست، نقش دانش محيط زيست در جلب رفتارهاي مشاركتي مردم، رابطه بين فقر اقتصادي و رفتارهاي محيط زيستي، سرمايه هاي اجتماعي و رفتارهاي محيط زيستي، نقش سازمان هاي غير دولتي در رفتارهاي محيط زيستي جامعه، دانش محيط زيست و رفتار مسئوليت پذيرانه مردم نسبت به محيط زيست، رفتار متوليان محيط زيست با جايگاه محيط زيست طبيعي نسبت محيط زيست طبيعي، متغير هاي رفتاري در محيط زيست، دانش عيني و واقعي و تاثير آن در رفتارهاي زيست محيطي، جايگاه و رابطه دانش و رفتار محيط زيستي  دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش ايران، رابطه بين سطح تحصيلات و رفتار محيط زيستي، جايگاه دانش محيط زيست در علوم دانشگاهي و رفتار دانش آموختگان دانشگاه با محيط زيست، كشاورزان و رفتار محيط زيستي، رابطه بين دانش و رفتار محيط زيستي صنعتگران، مسائل زيست محيطي بين المللي و رفتار دولت ها و ساير موضوعات مطروحه در حوزه محيط زيستي

  

محورهاي جامعه شناسي:

جامعه شناسي نظري-مفهومي
  •   مفاهيم جامعه شناسي
  •   نظريه هاي جامعه شناسي
  •   تفكر نظري در جامعه شناسي
  •   فلسفه و علوم اجتماعي
  •   نظريه ها و مفاهيم كلاسيك جامعه شناسي
  •   جامعه شناسي نوين

روش شناسي علوم اجتماعي
  •   روش هاي پژوهش جامعه شناسي

آسيب شناسي اجتماعي
  •   انحرافات اجتماعي و گروه هاي كجرو
  •   آسيب هاي اجتماعي
  •   هنجارهاي اجتماعي
  •   جامعه شناسي اعتياد

رفاه اجتماعي
  •   جامعه شناسي نابرابري هاي اجتماعي
  •   فقر، رفاه و طرد اجتماعي

جامعه شناسي سلامت و پزشكي
  •   جامعه شناسي بدن، بيماري و سالخوردگي

جامعه شناسي ارتباطات
  •   جامعه شناسي ارتباطات و رسانه ها
  •   جامعه شناسي جامعه ي ارتباطي

جنسيت و خانواده
  •   جامعه شناسي خانواده
  •   جامعه شناسي جنسيت

جامعه شناسي فرهنگي
  •   جامعه شناسي ادبيات
  •   جامعه شناسي دين
  •   جامعه شناسي فرهنگ
  •   جامعه شناسي معرفت
  •   جامعه شناسي هنر
  •   جامعه شناسي آموزش و پرورش
  •   جامعه شناسي تعليم و تربيت
  •   جامعه شناسي حقوق
  •   جامعه شناسي علم و فناوري

جامعه شناسي سياسي
  •   جامعه شناسي سياسي

جامعه شناسي تاريخي
  •   جامعه شناسي تاريخي

جامعه شناسي توسعه
  •   جامعه شناسي توسعه روستايي
  •   جامعه شناسي كشاورزي
  •   جامعه شناسي جهان سوم
  •   جامعه شناسي سازمان هاي مدرن
  •   جامعه شناسي نژاد، قوميت و مهاجرت

جامعه شناسي شهري
  •   جامعه شناسي شهري
 

محورهاي مديريت آموزشي

مديريت آموزشي
 -        اصول مديريت آموزشي
-        مديريت آموزش عمومي
-        مديريت آموزش عالي
-        كاركردهاي مديريت آموزشي
-        الزامات مديريت آموزشي
-        فلسفه علم و روش هاي پژوهش در مديريت آموزشي
-        سياستگذاري آموزشي
-        مباني اقتصادي مديريت آموزشي
-        نظارت و راهنمايي در فرآيندهاي آموزشي
-        نظام هاي طبقه بندي در مديريت آموزشي
-        رهبري آموزشي
-        ماهيت كارآفريني در مديريت آموزشي
-        جامعه شناسي آموزش
-        روش هاي نوين آموزشي
         اصول، نظريه ها و يافته هاي علمي آموزشي

 

سازمان هاي آموزشي

-        تئوري هاي سازمان و مديريت در آموزش
-        مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در سازمان هاي آموزشي
-         استراتژي هاي رهبري اثربخش در سازمان هاي آموزشي
-        آموزش و بهسازي منابع انساني
-        مديريت مالي سازمان هاي آموزشي
-        مديريت آموزش كاركنان
-        عناصر سازماني در مديريت آموزشي
-        سازمان هاي آموزشي متمركز و نامتمركز
 -        الزامات مديريت آموزشي در سازمان
-        اصول مديريت علمي در سازمان هاي آموزشي
 -        تبيين رفتار در سازمان هاي آموزشي
-        تاثير مكاتب و نظريه هاي سازمان و مديريت بر مديريت آموزشي
-        ويژگي هاي محيط هاي آموزشي
 -         مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي
-         مديريت آموزشي تطبيقي
-         نظام هاي نوين آموزشي
-         نظريه هاي يادگيري و الگوهاي نوين تدريس
-         روش هاي فعال ياددهي و يادگيري

 
كيفيت آموزشي

-         راهكارهاي بهبود مستمر برنامه ريزي آموزشي
-         مديريت كيفيت آموزش
-         سنجش كيفيت آموزشي
          سنجش اثربخشي آموزشي
-         سنجش محتواي آموزشي
-         تجزيه و تحليل سيستم هاي مديريت آموزشي
-         اعتبارسنجي سازمان هاي آموزشي
-         ارزيابي مدرسين
-         برنامه ريزي آموزشي ضمن خدمت
 

فناوري آموزشي

-         فناوري اطلاعات در سيستم هاي آموزشي
-         كلاس هاي غيرمتعارف
-         فناوري هاي نوين آموزشي

نظرات