نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان

نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان

 افزايش جمعيت و به تناسب آن افزايش نيازهاي جامعه ي انساني به پروتئين هاي حيواني، ضرورت توجه به راهكارهاي نوين جهت بهبود كميت و كيفيت محصولات از منشا دامي و دريايي را ايجاب مي كند. جهت رسيدن به خودكفايي در توليدات دامي و دريايي، استفاده از روش هاي پرورشي بويژه روش هاي نوين تغذيه اي بر روش هاي سنتي ارجح است. مواد معدني و ويتامين ها به عنوان دو عامل حياتي مهم در توليد و سلامت انسان، دام، طيور و آبزيان، علاوه بر افزايش بازده توليدات، در كنترل بيماري ها نيز كمك نموده و از سوي ديگر سبب توليد محصولات سالم براي تغذيه ي انساني مي شود. پژوهش هاي علمي ثابت كرده است كه بروز بسياري از بيماري ها از جمله سرطان و بيماري هاي متابوليك در انسان همبستگي معني داري با ميزان فراهمي مواد معدني و ويتامين ها در بدن دارد كه يكي از راه هاي تامين نيازهاي بدن به مواد معدني و ويتامين ها استفاده از منابع حيواني غني از مواد ياد شده است. از اين رو دانشگاه جيرفت و دانشگاه علوم پزشكي جيرفت در نظر دارد با همكاري ساير نهاد هاي دولتي و خصوصي، نخستين همايش ملي نقش مواد معدني و ويتامين ها در تغذيه و سلامت انسان، دام، طيور و آبزيان را با هدف نيل به آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي و همچنين ارائه راهكارهاي علمي و عملي مفيد جهت بهبود كمي و كيفي توليدات دامي و دريايي در تاريخ 18/ 12 / 1394 برگزار نمايد.

 

محورهاي همايش:

-اثرات مواد معدني و ويتامين ها بر بهبود كمي و كيفي توليدات دامي و دريايي
-نقش مواد معدني و ويتامين ها در انواع تنش ها
-مواد معدني و آلودگي هاي زيست محيطي
-روش هاي نوين استفاده از مواد معدني و ويتامين ها جهت درمان بيماري ها
-نقش مواد معدني و ويتامين ها در سلامت
-بيماري هاي مرتبط با مواد معدني و ويتامين ها، تشخيص و درمان
-فناوري نانو و مواد معدني و ويتامين ها
-نقش مواد معدني و ويتامين ها در سيستم ايمني
-مواد معدني و ويتامين ها و توليد مثل
-زيست فراهمي مواد معدني و ويتامين ها
-استفاده از مدل هاي حيواني مطالعه مواد معدني و ويتامين ها
-نانو فناوري مواد معدني و ويتامين ها در تشخيص و درمان
-غني سازي فراوردهاي غذايي با مواد معدني و ويتامين ها
-مكمل هاي تجاري تعيين نياز انسان، دام، طيور و آبزيان به مواد معدني و ويتامين ها
-مواد معدني و ويتاميني در تغذيه انسان، دام، طيور و آبزيان

 

نظرات