اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده

اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده

محورهاي كنفرانس:

-خانواده ، سبك زندگي و راهكارهاي ارتقاء كيفيت آن
-خانواده و پيشگيري از آسيبهاي روان شناختي
-خانواده و چالش هاي پيش رو در هزاره سوم
-خانواده ، فرزند آوري و فرزند پروري
-خانواده و كودكان استثنايي
-خانواده و فرهنگ بومي
-خانواده و سياست
-خانواده ، مذهب و سلامت رواني انسان
-خانواده و اقتصاد مقاومتي
-خانواده و حقوق اساسي آن
-خانواده و راهكارهاي مقابله با آسيبهاي فضاي مجازي براي فرزندان
-خانواده و راهكارهاي مقابله با آسيبهاي اجتماعي ماهواره براي فرزندان
-خانواده و رسانه
-خانواده و راهكارهاي پيگيري ازاعتياد فرزندان
-خانواده و تعليم وتربيت
-ارتباط شغل با خانواده
-معيارهاي ازدواج و تشكيل خانواده در اسلام

 

نظرات