اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه

اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه

اهداف همايش:

-    ارائه نتايج آخرين تحقيقات انجام شده در زمينه هاي علم اطلاعات و ارتباطات
-   آشنائي كليه محققان اعم از اساتيد، دانشجويان و نخبگان و ساير علاقمندان با زمينه هاي تحقيقاتي موجود در علم اطلاعات و دانش شناسي
-   ارائه راهكارهايي جهت  شناخت رفتارهاي اطلاعاتي كاربران و حل مشكلات آنان در كشور
-   بحث و تبادل نظر در خصوص چشم انداز تحقيقاتي و اجرائي در علم اطلاعات و ارتباطات 

 

محورهاي همايش:


    اطلاعات:  
-    شناخت و سرمايه گذاري در ابعاد چند گانه اطلاعات؛  
-    ارزش گذاري زماني اطلاعات؛
-    مديريت و هدايت اطلاعات در جهان امروز؛
-    ديداري سازي اطلاعات (ترسيم نگاشت هاي علمي، تحليل شبكه هاي اجتماعي هم¬نويسندگي، ساختار حوزه هاي علمي)؛
-    چگونگي دسترسي به اطلاعات و فرآيند آگاهي جامعه ؛
-    نقش و جايگاه آي. سي. تي (ICT) در جريان اطلاعات؛
-   اجراي مديريت دانش در سازمان هاي كشور به منظور هدايت آنها به سوي نوآوري و تعالي؛
-    كتابخانه ها ي تخصصي و برآوردن نيازهاي اطلاعاتي تخصصي جامعه خبره؛
 
ارتباطات :
 
-   نقش ارتباطات در دستيابي به اطلاعات؛
-    وابستگي اطلاعات و ارتباطات در عرصه عمل ؛
-   ارتباطات شخصي و اجتماعي كاربران و كتابداران و توسعه اطلاعاتي ؛
-    دامنه سرمايه گذاري بر روي ارتباطات در كتابخانه ها و مراكز اطلاعاتي؛   
-    رسانه هاي ارتباطي، غنا بخشي  و انتقال اطلاعات؛
-    شكاف اطلاعاتي و چالش هاي اجتماعي؛
-    كتابخانه ها، رسانه هاي جمعي: تقابل يا تعامل؛
-    فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات، امنيت و جامعه؛
-   نقش فناوري هاي ارتباطاتي در متحول ساختن كتابخانه ها؛
-    فناوري هاي ارتباطي و كتابخانه ها: فرصت ها و تهديدها؛
-   فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي و آموزش كتابداران و كاربران؛
-    نقش رسانه ها به عنوان ابزار ارتباطي در برآوردن نيازهاي اطلاعاتي گروه هاي قومي؛
 
مردم و جامعه اطلاعاتي
-   راهبردهاي ارتباطي كنش گران اجتماعي؛
-   بستر سازي پذيرش اطلاعات در جامعه؛
-   نيازسنجي اطلاعاتي اقشار جامعه؛
-   بهينه سازي فرايند دستيابي به اطلاعات با ساده ترين روش ها؛
-   تاثيرمولفه هاي ارتباطي- اطلاعي بر جامعه؛
-   ابعاد روان شناختي اطلاعات و ارتباطات در ميان جامعه؛
-    ابعاد حقوقي، اجتماعي و اقتصادي انتقال و استفاده  از اطلاعات در شبكه هاي اجتماعي؛
-    كتابخانه ها و نيازهاي مطالعاتي گروه هاي خاص (معلولان، روشندلان...) اجتماع؛  
-   هويت، ارتباطات و تعاملات فرهنگي؛
-   ارتباطات بين فرهنگي، فرصت يا تهديد؛
-    دستيابي به اطلاعات روزمره توسط مردم؛

نظرات