اولین همایش ملی چالش های امنیت و سلامت در محصولات کشاورزی و آبزی پروری

اولین همایش ملی چالش های امنیت و سلامت در محصولات کشاورزی و آبزی پروری

محورهاي همايش:

محورهاي همايش در بخش صنايع غذايي

غذاهاي فرا سودمند

استفاده از نگهدارنده هاي طبيعي

بسته بندي هاي زيست تخريب پذير

استفاده از بيوسنسورها در صنايع غذايي

بررسي آلاينده ها و سموم در صنايع غذايي

رويكردهاي نوين در تشخيص تقلبات مواد غذايي

كاهش ميزان فرآوري در توليد محصولات غذايي سالم

استفاده از ضايعات مواد غذايي براي توليد تركيبات زيست فعال

 

محورهاي همايش در بخش شيلات و آبزي پروري

معرفي محصولات جديد آبزي پروري

مديريت تغذيه و غذا در سلامت آبزيان

توليد محصولات فراسودمند آبزي پروري

نقش بسته بندي هاي نوين در سلامت محصولات آبزي پروري

راهكارهاي موثر در افزايش ماندگاري محصولات آبزي پروري

كاربرد بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي در محصولات آبزي پروري

 

محورهاي همايش در بخش زراعت

فن آوري هاي نوين در توليد محصولات كشاورزي سالم

 نقش استفاده بهينه از كودها و سموم در سلامت محصولات كشاورزي

نقش كشاورزي پايدار و ارگانيك در امنيت و سلامت محصولات غذايي

 

محورهاي همايش در بخش خاك شناسي

گياه پالايي و نقش آن در سلامت خاك و محيط زيست

پايش خاك به عنوان بستر توليدات گياهي سالم

ريزگردها و پيامدهاي آن در محيط زيست و توليد محصولات كشاورزي سالم

تاثير فناوري هاي نوين در كنترل و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي خاك، آب و گياه

نظرات