کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی

کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی

نقش علوم انساني و هنر با كاركرد انتقادي در خصوص طرح سوالات بنيادين در فلسفه و مباني علمي به عنوان ابزاري براي دستيابي به تفكر نوانديش، خلاق و كارآفرين در زيرساخت‌هاي ساير علوم و دستاوردهاي آن نيز از اهميت بسياري در فرآيند توسعه برخوردار است. از اينرو مي‌توان گفت دستيابي به توسعه بومي، همه جانبه و پايدار، جز با بذل توجه به پژوهش و مطالعه در حوزه علوم انساني و هنر ميسر نخواهد شد. ارتقاء كيفيت پژوهش‌ها و مطالعات علمي، از مسير هم‌انديشي اساتيد و انديشمندان، اين حوزه‌ها مي‌گذرد و در اين مسير برگزاري نشست‌هاي تخصصي و گردهم‌آيي‌هاي علمي بسيار حائز اهميت است.

با اين نگاه كنفرانس ملي مطالعات هنر و پژوهش‌هاي علوم انساني توسط موسسه مديريت دانش شباك و با همكاري اساتيد برجسته دانشگاه‌هاي كشور با هدف ايجاد ارتباط ميان اساتيد، مديران، كارشناسان و دانشجويان علوم انساني، در شهر تهران برگزار خواهد شد.

 

محورهاي همايش:

محــورهاي كنفرانس در مطالعات هنر:
 

 هنرهاي پژوهشي و پژوهش در هنر
    -     پژوهش و مطالعه هنر
    -     فلسفه و تاريخ هنر
    -     هنر اسلامي
    -     هنرهاي تجسمي
    -     هنر و مقتضيات جهان معاصر
    -     نقش و جايگاه هنر در پيشرفت و توسعه فرهنگي

 هنرهاي نمايشي و سينما
    -      مطالعات سينما
    -      كارگرداني و بازيگري
    -      نمايش عروسكي
    -      فلسفه و تاريخ سينما
    -      ادبيات نمايشي

 مرمت، احيا و بازسازي
    -      مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي
    -      مرمت و احياي ابنيه و بافت هاي تاريخي
    -      باستان شناسي و مطالعات نظري تاريخي هنر

هنرهاي تصويري و طراحي
    -     پويا نمايي و انيميشن
    -     ارتباط تصويري و گرافيك
    -     تصويرسازي
    -     نقاشي و مطالعات نظري وابسته
    -     عكاسي، سبك‌شناسي و پژوهش‌هاي نظري

موسيقي
    -     مطالعات موسيقي
    -     فلسفه و تاريخ موسيقي
    -     آهنگسازي و نوازندگي
    -     موسيقي‌شناسي (اتنوموزيكولوژي)

معماري و شهرسازي
    -     مطالعات و پژوهش‌هاي معماري
    -     طراحي شهري و مطالعات وابسته
    -     برنامه‌ريزي و مديريت شهري
    -     معماري اسلامي-ايراني

هنرهاي تجسمي و موضوعات ديگر در هنر
    -     طراحي صنعتي و مطالعات وابسته
    -     سبك شناسي، تاريخ در طراحي صنعتي
    -     فرش و پژوهش‌هاي مرتبط
    -     طراحي پارچه و لباس

 
 ديگر موضوعات در مطالعات هنر و پژوهش‌هاي ميان رشته‌اي

 محــورهاي كنفرانس در پژوهش‌هاي علوم انساني:

علوم اجتماعي و جامعه‌‍شناسي
    -     مردم شناسي و جمعيت شناسي
    -     برنامه‌ريزي رفاه اجتماعي و توسعه
    -     مطالعات فرهنگي
    -     فلسفه علوم اجتماعي
    -     مددكاري اجتماعي

زبان شناسي، ادبيات و آموزش
    -     زبان و ادبيات فارسي
    -     آموزش زبان فارسي
    -     ادبيات تطبيقي
    -     ادبيات كودك و نوجوان
    -     زبان شناسي همگاني و رايانشي
    -     فرهنگ و زبان‌هاي باستاني
    -     حوزه‌هاي ميان رشته‌اي و جريان‌هاي زبان‌شناسي

علوم جغرافيايي
    -     اقليم شناسي، ژئومورفولوژي و برنامه‌ريزي محيطي
    -     جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري و روستايي
    -     برنامه‌ريزي آمايش سرزمين و مخاطرات محيطي
    -     جغرافياي سياسي و نظامي
    -     سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

علوم تاريخ و باستان‌شناسي
    -     تاريخ ايران
    -     تاريخ معاصر ايران و جهان
    -     تاريخ اسلام و تاريخ تشيع
    -     اسناد و مدارك آرشيوي و نسخه شناسي
    -     تاريخ عمومي جهان

فلسفه، الهيات و معارف اسلامي
    -     علوم و معارف قرآن و حديث
    -     فقه و مباني حقوق اسلامي
    -     شيعه شناسي و شناخت مذاهب فقهي
    -     فلسفه و كلام اسلامي
    -     اديان و عرفان
    -     تاريخ و تمدن ملل اسلامي
    -     اخلاق اسلامي و فلسفه اخلاق

روانشناسي و علوم تربيتي
    -     روانشناسي عمومي و باليني
    -     برنامه‌ريزي آموزشي و درسي
    -     مديريت و برنامه ريزي آموزشي، تحقيقات و تكنولوژي آموزشي
    -     تعليم و تربيت اسلامي
    -     آموزش و بهسازي منابع انساني
    -     روانشناسي خانواده، كودك و نوجوان
    -     روانشناسي صنعتي–سازماني
    -     سنجش و اندازه گيري روانسنجي
    -     روانشناسي تربيتي، مشاوره و راهنمايي

حقوق

    -     فقه و حقوق اسلامي و خصوصي
    -     حقوق عمومي و خصوصي
    -     حقوق پزشكي، خانواده، ارتباطات
    -     فقه و حقوق اقتصادي
    -     حقوق بين‌الملل
    -     حقوق جزا و جرم شناسي
    -     حقوق دادرسي اداري و مديريت دادگستري
    -     حقوق تجارت و اقتصاد بين‌الملل

علوم سياسي و روابط بين‌الملل
    -     علوم سياسي و انديشه سياسي در اسلام
    -     روابط بين‌الملل و مطالعات منطقه‌اي
    -     ديپلماسي و سازمان‌هاي بين المللي
    -     مطالعات جهان

حسابداري، مديريت و علوم اقتصادي
    -     بورس، مديريت مالي، سرمايه‌گذاري و حسابداري
    -     توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي
    -     اقتصاد و بانكداري اسلامي
    -     حسابرسي و حسابداري
    -     مديريت بازرگاني، مالي، دولتي و صنعتي
    -     كارآفريني و مديريت كسب و كار
    -     مديريت منابع انساني و اجرايي

ديگر موضوعات در علوم انساني و پژوهش‌هاي ميان رشته‌اي

نظرات