سومین  کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

اهداف كنفرانس:

اهداف كنفرانس:

- بسترسازي زمينه هاي كارآفريني، ارزش آفريني، و خلق ثروت(اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي) براي جامعه و مردم.
 - تجاري كردن دستاوردهاي علمي و تجربي دانشمندان و خبرگان در زمينه هاي مختلف دانش و فناوري.
 - بسترسازي ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب، جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي - مختلف دانش و فناوري.
 - معرفي و تبيين اهداف و وظايف مراكز سه گانه كارآفريني، رشد، و ارتباط بين دانشگاه و صنعت(جامعه).
 معرفي و تبيين دانشگاههاي نسل سوم(كارآفرين).

 

محورهاي كنفرانس:


 كارآفريني:
– مباني نظري و تجربي در مورد كار آفريني و ارزش آفريني.
– كارآفريني و نقش آن در توسعه پايدار (اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي .
– كارآفريني در حوزه هاي مختلف دانش و فناوري (با هدف ايجاد اشتغال و خلق ارزش و ثروت
– نقش كارآفريني در اقتصاد مقاومتي.
– كارآفريني از ديدگاه اسلام و قرآن.
– كارآفريني سبز.
– كارآفريني در شرايط تحريم.
– كارآفريني نظامي.
و …
 
 مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري:
– مباني نظري و تجربي در مورد مراكز رشد و پاركها.
– كلينيكهاي تخصصي مشاوره و شركتهاي كارگزار، راه اندازي و استمرار كسب و كارهاي دانش بنيان.
– كسب و كارهاي (شركت هاي  دانش بنيان و تجاري سازي دانش و تكنولوژي.
و …
 
 مديريت در شركتهاي(كسب وكارهاي  كوچك و متوسط دانش بنيان:
– مباني نظري و تجربي در مورد كسب وكارهاي كوچك و متوسط دانش بنيان.
– توليد، بازارهاي مالي، نوآوري و خلاقيت، مسائل حقوقي، مديريت استراتژيك، مشاوره مديريت در شركتهاي كوچك و متوسط.
– خوشه هاي كسب وكار.
– كسب و كار سبز.
و …
 
 ارتباط بين دانشگاه و صنعت (جامعه :
– مباني نظري و تجربي در مورد ارتباط بين دانشگاه و صنعت.
– انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت (جامعه .
– مدلها / الگوها / چهارچوب هاي ارتباط اثر بخش بين دانشگاه و صنعت (جامعه .
و …
 
 دانشگاههاي نسل سوم(كار آفرين و ارزش آفرين :
– مباني نظري و تجربي در مورد دانشگاه هاي نسل سوم.
– نقش دانشگاه ها در توسعه همه جانبه (اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي) جامعه.
– كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين –  تجاري سازي دانش و تكنولوژي دانشگاهي.
– دانشگاهها، دانشكده ها، گروه ها، و رشته هاي نسلهاي جديد.
– برنامه ها و نظامهاي آموزشي كار آفرينانه در دانشگاهها.
– مدلها / چهارچوبها / الگوهاي ارتباط بين دانشگاه هاي و صنعت (جامعه .
– انتظارات متقابل دانشگاهها و صنعت (جامعه .
– مدلها / الگوها / چهارچوب هاي ارتباط اثربخش بين دانشگاه و صنعت (جامعه .
و . . .
 
تجاري سازي و فروش محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي:
– خلق ثروت (اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي) دانش بنيان در حوزه هاي مختلف دانشگاهي.
– فروشگاهها، نمايشگاهها، و فن بازارهاي محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي.
– زنجيره فروش و خدمات بعد از فروش (مديريت زنجيره عرضه) محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي.
– خوشه هاي كسب و كارها، اتحاديه ها، اصناف، و سازمانهاي حمايتگر از محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي.
– مدلها / چهارچوبها / الگوهاي اشتغال زايي و درآمد زايي در حوزه هاي مختلف محصولات (آموزشي، پژوهشي، فناوري) دانشگاهي.
و …
 
ارتباط كارآفريني با رشته هاي مختلف دانشگاهي:
– مباني نظري و تجربي در مورد كارآفريني و رشته هاي دانشگاهي.
– كارآفريني، اشتغالزايي و درآمدزايي رشته هاي مختلف علوم انساني (مديريت، اقتصاد، حسابداري، حقوق، علوم سياسي، جغرافيا، ادبيات، زبان، معارف اسلامي، الهيات، فقه و حقوق اسلامي، تربيت بدني و علوم ورزشي و… .
– كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف علوم پايه (شيمي، فيزيك، زيست شناسي، رياضي، بيوشيمي، و … .
– كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف علوم كشاورزي (زراعت، باغباني، خاك شناسي، فضاي سبز، علوم دامي و …  .
– كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف علوم فني و مهندسي (برق، عمران، مكانيك، صنايع و …. .
– كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف هنري (معماري، شهرسازي، جهانگردي، مرمت و باستان شناسي، طراحي صنعتي، نقاشي، گرافيك، طراحي پوشاك و دوخت، سينما، كارگرداني، تئاتر، بازيگري، فيلم نامه نويسي، صنايع دستي، پژوهش هنر، روابط عمومي، …. .
– كارآفريني، اشتغال زايي و درآمد زايي رشته هاي مختلف پزشكي (پزشكي، پرستاري، فيزيوتراپي، علوم آزمايشگاهي، دندان پزشكي، … .
– كارآفريني در رشته هاي دفاعي و نظامي.
و …
 
 ديگر مباحث آزاد در راستاي اهداف كنفرانسa
– اقتصاد دانش بنيان.
و …

 

نظرات