اولین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE سالمندان و معلولین

اولین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE سالمندان و معلولین

محورهاي همايش:

- چالشهاي شهري سالمندان و معلولين در شهر

- ارزيابي ريسك هاي HSE اماكن عمومي و خدماتي

- چالش هاي قانوني سالمندان و معلولين

- محيط هاي شهري سالمندان و معلولين

-و...

 

 

نظرات