همایش تحول در فرآیند ساخت و ساز - مبحث دوم

همایش تحول در فرآیند ساخت و ساز - مبحث دوم

ساخت و ساز در صنعت ساختمان همواره داراي چالش‏ها و حاشيه‏هاي متعددي بوده است كه باعث كيفيت نامطلوب ساختمان‏ها، انحراف در اخذ تاييديه‏ مهندسان براي ساختمان‏ها، تضاد منافع طرف‏هاي درگير در فرآيند ساخت و ساز يك ساختمان، عدم شفافيت و تقسيم مناسب مسئوليت در ميان طرف‏هاي درگير و ساير مشكلات موجود كه برخي از آن‏ها زاييده عدم وجود سيستم و ظرفيت‏هاي قانوني و حاكميتي است، شده است. اين همايش سعي دارد در جهت بهينه شدن فرآيند ساخت و ساز، ارتقاي كيفيت ساختمان‏ها، حفظ حقوق بهره برداران و استاندارد شدن مسئوليت‎‏ها در نظام فني و اجرايي ساخت و ساز گام بردارد و اين مهم جز با همكاري و همفكري در ميان تمامي ذينفعان فرآيند ساخت و ساز كشور محقق نخواهد شد. اين مشاركت با همزمان شدن بازنگري در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان كشور مي‏تواند تاثير بسزايي در بهينه‌شدن فرايند ساخت و ساز كشور داشته باشد.

 

اهداف همايش:

-آشنايي با سازمان‏هاي نظام مهندسي در حوزه بين الملل و نقش و مسئوليت آن‏ها
-آشنايي با مشكلات پيشرو در ارائه خدمات شهرداري‏ها در اصلاحات مورد نياز
-آشنايي با آسيب‏هاي مسئوليت محوله بر مهندسان ناظر و راهكارهاي رفع آن
-مقياس پروژه‏هاي عمراني بر اساس مقياس آن‏ها و تعريف پيمانكار متناظر آن‏ها
-آشنايي با نظام‏هاي حاكميتي كنترل ساختمان
-بررسي ساختار و معيارهاي اسناد و مجوزهاي ساخت و ساز
-آشنايي با تضامين لازم جهت افزايش و حفظ كيفيت ساخت و ساز

 

محورهاي همايش:

  • جايگاه حقوق شهروندي در نظامات اداري ساخت و سازهاي شهري در ايران و جهان
  • افزايش اعضا سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان و نقش آن در ارتقا كيفيت ساخت و سازهاي شهري
  • نقش ارگان‏هاي حاكميتي، شركت‏هاي مهندسي و مهندسان در فرآيند ساخت و ساز كشور
  • كاركرد مبجث دوم مقررات ملي ساختمان
  • بررسي ساختار اجرايي پروژه‏ها در ساخت و ساز هاي شهري ايران و جهان
  • نقش و جايگاه تشكل‏هاي حرفه‏اي و صنفي در ساخت سازهاي شهري ايران و جهان
  • بررسي عوامل برنامه ريزي، تضمين و كنترل كيفيت ساخت و سازهاي شهري ايران و جهان

نظرات