دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات )

دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات )

دومين همايش  چشم انداز  توسعه ي منطقه ي تربت حيدريه در افق 1404 به منظور ترسيم چشم انداز توسعه شهرستان تربت حيدريه در افق 1404  با مشاركت بيش از 40 نهاد علمي ،ادارات دولتي ،سازمان هاي خصوصي در تاريخ 8 بهمن 1394 برگزار مي¬گردد تا  با شناخت چالش هاي فراروي شهرستان به  تعيين اهداف و ابعاد  بلند مدت توسعه شهرستان ،تدوين راهبردهاي توسعه شهرستان و تعيين سياستهاي اجرائي شهرستان بمنظور فراهم ساختن زمينه و اسباب تحقق برنامه هاي  شهرستان در راستاي سند چشم انداز بر اساس راهبردهاي توسعه ياري نمايد.

 

محورهاي همايش:

محورهاي اصلي همايش:

توسعه پايدار:
- مشاركت مردمي،سرمايه انساني و نقش نخبگان در توسعه
-پتانسيل هاي معدني ،صنعتي ،زيست محيطي
-راهكارهاي توسعه شهري و روستايي
-افزايش ظرفيت هاي صنعت گردشگري
- كشاورزي پايدار ،صنايع جايگزين كشاورزي
-توسعه مراكز آموزشي

شهرسازي و توسعه شهري:
-سياست هاي ملي و منطقه اي توسعه شهري پايدار
-توسعه تأسيسات زير بنايي (ريلي ، هوايي وجاده اي)
-بافت فرسوده و سكونت گاه هاي غير رسمي
-عمران ،الگوهاي معماري و توسعه پايدار
-همگرايي منطقه اي شهري و روستايي
- آمايش سرزمين

توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي:
-مزيت ها و موانع سرمايه گذاري و توليد (كشاورزي و صنايع و...)
- جذب و گسترش سرمايه گذاري داخلي و خارجي
-بستر سازي براي مشاركت بخش خصوصي
-توسعه محصولات دامي (گوشت ،عسل ،لبنيات و...)
-توسعه محيط زيست و منابع طبيعي (معدن، خاك، آب و...)
-ميراث فرهنگي ،ميراث معنوي و صنايع دستي
-بحران هاي خانوادگي و آسيب هاي اجتماعي
-فرصت ها و چالش هاي اشتغال
-توسعه سلامت و جمعيت
- بيكاري و مشاغل كاذب
-تاريخ ،جغرافيا ، مرمت و احيا بناها
- رسانه، هنر ،فرهنگ و ادبيات
-و ساير موضوعات مرتبط       

محورهاي فرعي همايش
فرهنگ ،هنر و معماري شهرستان

-     تأثير جهاني شدن بر تحولات فرهنگي و اجتماعي منطقه تربت حيدريه
-     ادبيات ،زبان و گويش هاي ساكنان منطقه تربت حيدريه
-     مردم شناسي و فرهنگ عامه ساكنان منطقه تربت حيدريه
-     عوامل مختلف اجتماعي ،فرهنگي و شهري در شكل گيري هويت شهر تربت حيدريه
-     مشاهير و چهره هاي برجسته منطقه تربت حيدريه
-     جايگاه ميراث فرهنگي ،ميراث معنوي و تاريخي منطقه تربت حيدريه
-     نمادهاي آييني قوم هاي تربت حيدريه
-     سير تحولات بافتهاي شهري منطقه تربت حيدريه
-     جايگاه هنر در زندگي ساكنان منطقه تربت حيدريه
-     آثار هنري ،پوشاك محلي و صنايع دستي ساكنان منطقه تربت حيدريه
-    موسيقي محلي منطقه تربت حيدريه

گردشگري شهرستان تربت حيدريه
-     اكوتوريسم و طبيعت گردي در منطقه تربت حيدريه
-     نقش گردشگري در توسعه اقتصادي ،اشتغال و محروميت زدايي منطقه تربت حيدريه
-     ابعاد اجتماعي گردشگري منطقه تربت حيدريه
-     توسعه گردشگري منطقه تربت حيدريه ؛فرصت ها و چالش ها
-     بازاريابي و تبليغات در توسعه گردشگري منطقه اي و ملي حوزه ي تربت حيدريه

ابعاد سياسي –اجتماعي شهرستان تربت حيدريه
-     نقش تأسيس دانشگاه هاي مختلف در تربت حيدريه به منظور تغيير بافت فرهنگي و جمعيتي
-     تعامل شهرهاي حاشيه منطقه تربت حيدريه و تأكيد بر وجوه فرهنگ اسلامي به عنوان عامل همگرايي و همبستگي ساز
-     مسائل و ويژگي هاي اجتماعي ساكنان منطقه تربت حيدريه
-     نقش خيزش هاي مردمي در حفظ تماميت ارضي و هويتي منطقه تربت حيدريه
-    آينده تحولات فرهنگي منطقه تربت حيدريه
-     تعامل شهرهاي حاشيه تربت حيدريه و تأكيد بر وجوه فرهنگي ،معماري و جغرافايي مشترك آنها

تاريخ و باستان شناسي شهرستان تربت حيدريه
-     تاريخ تحولات اسلامي در منطقه تربت حيدريه
-     تاريخ تحولات اجتماعي و سياسي در منطقه تربت حيدريه
-     سلسله هاي تارخي در منطقه تربت حيدريه
-     اسناد ،مدارك و نقشه هاي تاريخي منطقه تربت حيدريه
-     بررسي تاريخي جاده منطقه تربت حيدريه
-     نام و هويت تاريخي منطقه تربت حيدريه
-     سير تاريخي مداخلات اقوام بيگانه در منطقه تربت حيدريه ؛علل و ريشه ها
-     پيشينه فرهنگي ،تاريخي تجارت در منطقه تربت حيدريه
-     پيشينه تاريخي كشمكشهاي منطقه تربت حيدريه
-     نقد و بررسي ديدگاه هاي سفرنامه نويسان و پژوهشگران درباره منطقه تربت حيدريه

جغرافيا و محيط زيست منطقه تربت حيدريه
-     ويژگي ها،ابعاد جغرافيايي و توانهاي محيطي منطقه تربت حيدريه
-     جغرافيايي تاريخي تربت حيدريه در آثار جغرافيدانان و كارتوگرافان جهان
-     ابعاد فضايي و محيطي منطقه تربت حيدريه
-     جغرافياي انساني و طبيعي منطقه تربت حيدريه
-    سكونتگاه هاي انساني و منطقه تربت حيدريه
-   بلاهاي طبيعي و منطقه تربت حيدريه

-و ساير موضوعات وابسته ...

نظرات