ششمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی

ششمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی

محورهاي همايش:

-طراحي مفهومي، شبيه سازي و مدلسازي انواع فرآيندهاي صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي
-بهينه سازي فرآيندهاي صنايع شميايي، پالايشي، پتروشيمي و …
-ارزيابي فعاليت كاتاليست هاي صنعتي به صورت عملياتي
-افزايش مقياس فرآيندهاي شيميايي واحدهاي صنعتي
-سيستم هاي كنترلي فرآيندهاي صنعتي
-مطالعات امكان سنجي و ارزيابي فني و اقتصادي پروژه هاي فرآيندي
-مديريت انرژي و محيط زيست در مهندسي فرآيند
-ارزيابي ، بررسي و كنترل مخاطرات در واحدهاي عملياتي
-افزايش بهره وري توليد واحدهاي صنعتي به كمك مهندسي فرآيند
-پديده هاي انتقال
-ترموديناميك و تعادل فازي
-فرآيندهاي جداسازي
-مدلسازي و شبيه سازي
-ديناميك سيالات محاسباتي
-كاربرد و آموزش نرم افزار در مهندسي فرآيند
-و …

نظرات