اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی

محورهاي همايش:

- حسابداري

- مديريت

- اقتصاد

- علوم اجتماعي

-بازاريابي

نظرات