کنگره ملی اقتصاد مقاومتی آغازی بر جنبش ملی اقتصاد مقاومتی

کنگره ملی اقتصاد مقاومتی آغازی بر جنبش ملی اقتصاد مقاومتی

محورهاي كنگره :
-    ويژگي‌ها و الزامات اقتصاد درون‌زا 
-    زمينه‌ها و راهكارهاي تحقق اقتصاد غيروابسته به نفت 
-    الگوهاي عملي نقش‌آفريني مردم در تحقق اقتصاد مقاومتي 
-    كار، كارآفريني و اشتغال مولد از منظر اقتصاد مقاومتي 
-    الزامات و راهكارهاي تحقق اقتصاد دانش‌بنيان 
-    الزامات اصلاح الگوي مصرف و كاهش شدت انرژي
-    رسانه و الگوسازي اقتصاد مقاومتي
-    نقش تبليغات، برندسازي و مديريت فروش در تقويت بازار محصولات داخلي
-    نقش و كاركردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و فضاي مجازي در تحقق اقتصاد مقاومتي 
-    صنايع پيشرو كشور و نقش‌آفريني آنها در تحقق اقتصاد مقاومتي
-    ويژگي‌هاي نظام پولي، بانكي و سرمايه‌گذاري در اقتصاد مقاومتي 
-    ابعاد و الزامات فرهنگي و آموزشي در تحقق اقتصاد مقاومتي 
-    كارآمدي اقتصاد مقاومتي در افزايش سرمايه‌هاي اجتماعي
-   تحول در نظام اداري و مديريت منابع انساني
-    راهكارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي در نظام مديريت شهري
-    شفافيت اطلاعات و الزامات آن در سالم‌سازي اقتصاد كشور 
-    مبارزه با فساد اقتصادي؛ الزامات و راهكارها
-    نقش ديپلماسي و كارويژه‌هاي آن درتحقق اقتصاد مقاومتي 
-    زمينه خودكفايي در كالاهاي اساسي و ايجاد ذخاير راهبردي 
-    الزامات ايجاد ارزش افزوده در ذخاير انرژي و منابع معدني 
-    اقتصاد مقاومتي و آمايش سرزميني
-    اقتصاد مبتني‌بر توريسم و صنايع دستي
-   جايگاه اقتصاد خانواده‌بنيان در اقتصاد مقاومتي
-    نقش مديريت منابع آب در تحقق اقتصاد مقاومتي
-    اقتصاد دريامحور و الزامات آن

 

نظرات