ششمین همایش ملی قرآن الکریم  سفینة‌النجاة عصر

ششمین همایش ملی قرآن الکریم سفینة‌النجاة عصر

محورهاي همايش:

- عفاف و حجاب در قرآن و احاديث
- سيماي عفاف و حجاب در اديان
- سيماي عفاف و حجاب در تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي 
- حجاب و عفاف از منظر فقه و حقوق اسلامي
- فلسفه و حكمت عفاف و حجاب
- چگونگي فرهنگ  سازي و كاربردي كردن عفاف و حجاب

 

نظرات