اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای در بستر آمایش سرزمین

اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای در بستر آمایش سرزمین

      امروزه آمار تصادفات جاده اي و جمعيت كثيري كه سالانه جان خود را در اين حوادث از دست مي دهند  ، نشان دهنده بحراني است كه نمي توان به راحتي از آن چشم پوشي نمود. با توجه به فراواني تصادفات در محورهاي مواصلاتي استان و به منظور پيشگيري ، مهار و كاهش شدت آنها ، از منظر اجرايي مهمترين اولويت و اولين اقدام ، شناسايي ماهيت وقوع تصادفات جاده اي در گستره ملي ، استاني و در مرحله اي جزئي تر در سطح محورهاي داراي اولويت استان مي باشد. با توجه اولويت بندي استانها از نظر فراواني تصادفات منجر به واژگوني و سقوط ، واژگوني وسيله نقليه در جاده هاي استان باعث فوت 140 نفر در سال 93 شده است كه از اين حيث استان سمنان (با سهم 48/4 درصد ) اولويت 1 كشوري را دارا مي باشد.با هدف بررسي شناسايي مشكلات و معضلات ايمني محورهاي مواصلاتي استانهاي كويري و ارائه راهكارهاي ارتقاء ايمني در جاده هاي استان و با استعانت از خداوند متعال اولين سمپوزيوم ملي ارتقاي ايمني حمل ونقل جاده اي دربسترآمايش سرزمين در مورخ 30 دي ماه 1394 توسط اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان سمنان با حمايت و همكاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان و انجمن آمايش سرزمين ايران ( نمايندگي سمنان )  با هدف ارتقاي ايمني راههاي كشور وكاهش تلفات انساني خصوصاً درمحورهاي كويري كشور ، برگزار خواهد شد.

 

اهداف سمپوزيوم:

- ارائه راهكارهاي مناسب بمنظور ارتقاي ايمني جاده اي وكاهش تلفات انساني خصوصاًدرمحورهاي كويري كشور
- استفاده از سيستم هاي نوين حمل ونقل بمنظور مديريت پيشرفته ترافيك وايمني
- آمايش شبكه راههاي ارتباطي با هدف توسعه پايدار و ساماندهي حمل ونقل جاده اي و فعاليتهاي مرتبط با آن

 

محورهاي سمپوزيوم:

    - راههاي ايمن (راههاي كويري)
    - وسايل نقليه ايمن
    - كاربران ايمن
    - تدوين و اعمال قوانين ترافيكي
    -ايمني راه در بستر آمايش سرزمين 
    - سيستم هاي هوشمند حمل و نقل
 

 

 

نظرات