همایش ملی زن و مدیریت در نظام آموزش عالی

همایش ملی زن و مدیریت در نظام آموزش عالی

هدف از برگزاري همايش زنان و مديريت در آموزش عالي شناسايي وضعيت موجود زنان در نظام آموزش عالي كشور و محدوديتهاي موجود در ارتقائ زنان در مديريت آموزش عالي، تبيين علل و زمينه هاي اين موضوع و شرايط و امكانات براي تغيير اين وضعيت با توجه به ديدگاههاي اسلام، تجارب داخلي و جهاني است.

همايش ملي زن،مديريت و نظام آموزش عالي توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب با همكاري شوراي راهبردي زنان فرهيخته دانشگاه برگزار مي گردد.

 

اهداف همايش:

-تبيين وضعيت موجود حضور زنان در آموزش عالي.
-ترسيم وضعيت مطلوب حضور زنان در آموزش عالي.
-شناسايي محدوديت ها و موانع دستيابي زنان به پست هاي مديريتي در آموزش عالي.
-شناسايي و تبيين زمينه هاي لازم جهت بهبود وضعيت موجود با توجه به ديدگاه هاي ديني و نظرات انديشمندان مسلمان.
-شناسايي و تبيين زمينه هاي لازم جهت بهبود وضعيت موجود با توجه به تجارب داخلي و خارجي.
-تبيين الگوهاي راهبردي و عملياتي فرهيخته سازي زنان در راستاي احراز پست هاي مديريتي در آموزش عالي.

محورهاي همايش:
-جايگاه، نقش و الگوهاي زنان در مديريت دانشگاهي و نقش سازنده و مسئوليت پذيري آنها در تعاملات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي كشور
-منابع، جايگاه و نقش زنان در مديريت دانشگاه ها و تحليل هاي راهبردي (SWOT)
-روش هاي اطلاع رساني، ترغيب، قانع سازي و تقويت جايگاه زنان در داشبورد مديريتي در آموزش عالي
-راهكارها و مدل هاي بهره وري در حوزه اشتغال و اثرگذاري زنان در جايگاهاي مديريتي آموزش عالي
-الگوهاي موفق مديريت و رهبري زنان با رويكرد هاي رسانه، خلاقيت، كارآفريني در آموزش عالي
-زمينه هاي فرهنگي و حضور زنان در پست هاي مديريتي در آموزش عالي
-زمينه هاي نهادي و فرا نهادي تاثير گذار بر جذب و ارتقاء زنان در مديريت آموزش عالي
-نگرش هاي موجود به مديريت زنان در آموزش عالي
-مديريت زنان در آموزش عالي، ايران و جهان
-شيوه هاي توانمند سازي زنان جهت احراز پست هاي مديريتي در آموزش عالي
-ارائه الگوهاي بهينه در زمينه فرهنگي و اجتماعي در راستاي دست يابي زنان به پست هاي مديريت در آموزش عالي
زنان و تجربيات مديريت در آموزش عالي

نظرات