اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه

اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه

اهداف همايش:

-شناسايي ,تبادل و ترويج روش هاي همكاري بانوان در جامعه از طريق آموزش
-تقويت پژوهشگران نظري و دستاوردهاي علمي آنان در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و گسترش مشاركت زنان در ابعاد -مختلف پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
-بستر سازي حضور فعال زنان در فعاليت هاي پيشگيرانه از آسيب هاي اجتماعي
-بررسي و تعامل دستگاه هاي دولتي متولي امر در راستاي كاهش آسيب هاي اجتماعي با همكاري سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي
-تقدير از پديد آورندگان آثار علمي,پژوهشي ,اقتصادي و كارآفريني زنان در سطوح مختلف جامعه

 

محورهاي همايش:

-زنان و سبك زندگي
-فرهنگ سازي و ارتباطات زنان در سطوح مختلف جامعه
-زنان و سلامت جامعه
-زن و توسعه شهري سالم (از ديدگاه محيط زيست)
-زير ساخت ها و خدمات اجتماعي به زنان
-دولت، حاكميت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
-آمايش فضاي جامعه
-زن و اقتصاد
-زن و حقوق شهروندي
-زن و تكنولوژي
-جايگاه زن در جوامع غربي

نظرات