دومین کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی پزشکی در حوزه بیماری های قلب و عروق

دومین کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی پزشکی در حوزه بیماری های قلب و عروق

محورهاي همايش:

-كاربردهاي مهندسي پزشكي (بيومواد، بيوالكتريك و بيومكانيك) در تشخيص و درمان بيماري هاي قلب و عروق
- سامانه هاي نوين رهايش هدفمند و كنترل شده داروهاي مورد استفاده در درمان بيماري هاي قلب و عروق
- فناوري هاي نوين مورد استفاده در تجهيزات پزشكي مرتبط با حوزه قلب و عروق از جمله بايو تكنولوژي و ليزر
- يافته هاي اخير تحقيقاتي در حوزه سلول هاي بنيادي و مهندسي بافت در حوزه قلب و عروق
- رويكردهاي نوين فناوري اطلاعات پزشكي و پزشكي از راه دور در حوزه قلب و عروق
- نقش استانداردهاي روزآمد در حوزه طراحي، ساخت و نگهداشت تجهيزات پزشكي قلب و عروق
- رويكردهاي نوين در حوزه طراحي، ساخت و كاربرد استنت ها، دريچه هاي مصنوعي قلب، پيس ميكرها و ...
- ايده پردازي در حوزه ي مهندسي پزشكي قلب و عروق

نظرات