کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

محورهاي اصلي همايش:

-فناوري هاي نوين در هنر و معماري
- هنر
-معماري
-كاربرد هنر و معماري در علوم ديگر

 

 

نظرات