اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران

اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران

 با وجود اهميت مطالعات اقتصادي و كاربردي مرتبط با بنگاه هاي صنعتي، اين حوزه از اقتصاد در ايران مورد غفلت قرار گرفته و توجه چنداني به اين موضوعات كه مي تواند مسير حركت يك بنگاه صنعتي به سمت رشد و شكوفايي را تسهيل نمايد، نشده است. بر همين اساس اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي ايران توسط دانشكده اقتصاد، مديريت و بازرگاني دانشگاه تبريز در تاريخ 5 و 6 اسفند 1394 در شهر تبريز برگزار مي شود. اين همايش كه با همكاري برخي از سازمان ها و دانشگاه هاي استان آذربايجان شرقي برگزار خواهد گرديد، بر روي آخرين مرزهاي نظري و كاربردي اقتصاد صنعتي تمركز خواهد نمود. هدف اين همايش برقراري و تحكيم ارتباطات بين پژوهشگران و متخصصين با مديران و تنظيم كنندگان مقررات صنايع مختلف است.

 

محورهاي همايش:

ساختار بازار 
- درجه رقابت يا انحصار بازار
- تمركز  
- صرفه ­هاي مقياس
- موانع ورود
- تمايز كالا
- قدرت بازاري
- تباني و كارتل
 
ادغام
- ادغام افقي
- ادغام عمودي
- ادغام توده‌اي
- يكپارچگي
 
تحقيق و توسعه
- تحقيق و توسعه (R&D)
- نوآوري (Innovation)
- حق مالكيت معنوي (Intellectual Property Right)
- حق تاليف (Copy Right)
- نشان تجاري (Trade Mark)
- حق ثبت اختراع (Patent)
 
تبليغات
- تبليغات اغوا كننده
- تبليغات آگاه كننده
- تبليغات مقايسه ­اي
- تبليغات غير مقايسه ­اي
 
 اطلاعات
- اطلاعات ناقص
- اطلاعات نامتقارن
- جستجوي قيمت
 
روش‌هاي قيمت ­­گذاري
- تبعيض قيمت و انواع آن
- قيمت­ گذاري خطي و غير خطي
- قيمت ­گذاري حدي
- قيمت­ گذاري تهاجمي
- قيمت­ گذاري فروش بسته ­اي محصول (Bundling)
- قيمت ­گذاري فروش توامان محصول (Tying)
 
 كيفيت و ضمانت
-كيفيت
- دوام
- تبادل نوآوري و دوام
- ارتباط ساختار بازار با دوام محصول
- ضمانت
 
 كارايي
- كارايي اقتصادي
- كارايي توليد
- كارايي هزينه
- كارايي درآمد
- كارايي سود
 
روابط بين عناصر بازار
- جهت عليت بين عناصر بازار
- الگوي ساختار، رفتار و عملكرد (SCP)
 
 سياست‌هاي عمومي توسعه رقابت و ضد انحصار
-خصوصي‌سازي
- آزادسازي
- روش­ هاي جلوگيري از انحصار
- اثرات رفاهي روش­ هاي مختلف قيمت­ گذاري

تنظيم مقررات يا مقررات ­گذاري (Regulation)
- دخالت دولت و نهادهاي مقررات­ گذاري در بازار
- روش‌هاي مختلف مقررات­ گذاري اقتصادي
- طراحي مكانيسم‌هاي مقررات­ گذاري
- طراحي نهادهاي مقررات­ گذاري
- قراردادها و انگيزه­ ها
- مقررات­ زدايي
 
نظريه بازي‌ها
- كاربرد نظريه بازي‌ها در اقتصاد صنعتي
- تبيين بازارهاي انحصار چندجانبه با استفاده از نظريه بازي‌ها
 
 اقتصاد صنعتي و مديريت استراتژيك

- سازمان بنگاه و بازار
- استراتژي بنگاه
- مزيت رقابتي
- تاثير محيط و فضاي كسب و كار بر بنگاه
- ذينفعان بنگاه و مسئوليت‌پذيري اجتماعي بنگاه
 
 جايگاه اقتصاد صنعتي در اقتصاد مقاومتي
  اقتصاد صنعتي در دوران پسا تحريم
 و ساير موضوعات مرتبط

نظرات