همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار

همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار

با ياري خداوند متعال  دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميمه همايش ملي علوم زمين و توسعه پايداردر اسفند ماه سال1393  با با همكاري دانشگاهها و مراكز آموزشي آزاد و دولتي و شركت هاي خصوصي برگزار مي كند.
اين همايش تلاش مي كند با همكاري همه دانشگاهها ، پژوهشگاهها، انديشمندان و پژوهشگران كشور ، محيطي را براي عرضه آخرين پيشرفت هاي پژوهشي و فناورانه در زمينه علوم زمين فراهم نمايد.

 

محورهاي همايش:

1- زمين شناسي اقتصادي
 -        اكتشافات ژئوشيميايي
-         اكتشافات ژئوفيزيكي
-         تلفيق و مدلسازي كانسار
-         طراحي و بهينه سازي پروژه هاي اكتشافي
-         اقتصاد منابع معدني
2- زمين شناسي منابع هيدروكربني
-         اكتشاف منابع نفت و گاز
-         اقتصاد انرژي
-         منابع نفت غير متعارف
-         پتروفيزيك و چاه پيمايي
-         مدلسازي و شبيه سازي مخازن نفت و گاز
-         مديريت مخازن نفت و گاز
-         كاربرد روشهاي لرزه نگاري در اكتشاف و توسعه مخازن
-         ازدياد برداشت پيشرفته
3- زمين شناسي زيست محيطي و زمين شناسي پزشكي
-         منابع معدني و محيط زيست
-         بيماري هاي ژئوژنيك (زمين زاد)
-         جغرافياي پزشكي و سلامت
-         ژئواكولوژي
-         جغرافياي زيستي
-         زمين اقليم شناسي
-         مديريت زيست محيطي
-         آمايش سرزمين
-         زمين و مخاطرات جهاني
-         نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي
4- زمين شناسي مهندسي و تكتونيك
-         كانه زايي و تكتونيك
-         زمين شناسي شهري و توسعه پايدار
-         ژئوتكنيك
-         نئوتكتونيك و پارينه لرزه شناسي
-         زمين شناسي سواحل
-         ژئومكانيك نفت
-         زمين شناسي دريايي و اجراي پروژه هاي مهندسي

    5- مهندسي معدن 
-     اكتشاف 
-     استخراج 
-      فراوري

6- هيدرولوژي و هيدروژلوژي
-         اكتشاف و ارزيابي منابع آب
-         هيدروژئوشيمي
-         اقتصاد منابع آب
-         آلودگي منابع آب
-         زمين شناسي و ژئوفيزيك دريا و اقيانوس شناسي
7- معماري و توسعه پايدار
-    معماري بومي، اقليمي و ارگانيك
-    كاربرد مصالح نوين متناسب با اهداف معماري پايدار
-   كاربرد باطله هاي معدني و صنعتي در ساختمان و معماري
8-آمار در علوم زمين
9- رايانه و كاربرد آن در علوم زمين
10- سنجش از دور( RS) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در علوم زمين
11- زمين باستان شناسي
12 – ساير موضوعات مرتبط

 

نظرات