اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده

اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده

محورهاي همايش:
1. چالش هاي ايمني، سلامت و كيفيت آب هاي بسته بندي ايران و راه هاي مديريت آنها
2. نقش استاندارد سازي و كنترل كيفي، اصالت سنجي و استقرار سامانه هاي مديريت كيفيت در ارتقا كيفيت آب هاي بسته بندي و فرايندهاي توليد
3. ويژگي ها و چالش هاي بهداشتي و زيست محيطي در توليد، بهره برداري، نگهداري، حمل و نقل و بازيافت در صنعت آب هاي بسته بندي و روش هاي مديريت و مقابله با آن
4.  آمايش سرزمين و پدافند غير عامل در برنامه ريزي توسعه صنعت آب هاي بسته بندي 
5. ويژگي ها و جنبه هاي بهداشتي و درماني آب هاي بسته بندي و اثرات آن بر توليد و صادرات و بازاريابي
6. راهكارهاي دستيابي صنعت آب هاي بسته بندي به توسعه پايدار و صنعت سبز با تاكيد بر ارتقا آموزش و فرهنگ سازي در توليد و مصرف
7. ارزيابي جايگاه ملي و جهاني صنعت آب هاي بسته بندي با تاكيد بر الزامات و نيازهاي اقتصادي در چرخه صنعت
8. روش هاي نوين، دوستدار محيط زيست و روزآمد در فرايند توليد آب هاي بسته بندي با تاكيد بر شناخت و مقابله با آلاينده هاي نوپديد 
9. راهبردهاي توسعه صنعت آبهاي بسته بندي با نگاه ويژه به جنبه هاي مديريت و بحران منابع آب 

 

نظرات